Wii-spel lär elever att dansa

Bild på Béatrice GibbsI den nya studien om interaktiva dansspel visar resultatet där 25 elever i en gymnasieklass deltog visar att med hjälp av Nintendo Wii-spelet Just Dance lärde sig eleverna att dansa. Béatrice Gibbs, lic-doktorand vid GIH, har undersökt hur man kan lära ut dans på lektioner i idrott och hälsa genom att använda interaktiva dansspel. 
– Tv-spel är en naturlig del av ungdomars liv och genom att använda dessa spel i undervisningen i idrott och hälsa sätter vi dansen i ett sammanhang där eleverna känner igen sig, säger Béatrice Gibbs.

Syftet med studien ”Wii lär oss dansa?” var att undersöka elevers användande och utvecklande av olika rörelsekvaliteter där dansspel användes i undervisningen i idrott och hälsa på gymnasiet. De 25 elever som medverkade gick andra året på en gymnasieskola söder om Stockholm och undersökningen ägde rum under sju lektioner i skolans danssal.

Under fyra lektioner fick eleverna dansa till Nintendo Wii Just Dance som projicerades på en stor duk på salens ena vägg. Eleverna fick, utan handkontroller och utifrån sina egna förutsättningar, härma avatarens rörelser och mellan danserna arbetade de med olika uppgifter, som till ett exempel att de skulle komma ihåg en rörelse från dansen och sedan visa upp den för en kamrat. Under två efterföljande lektioner skapade de egna danser som de under sista lektionen visade upp för resten av klassen. Alla lektioner videofilmades och blev det datamaterial som Béatrice Gibbs analyserade.
– Resultatet visar att eleverna använde och utvecklade olika rörelsekvaliteter när de dansade till dansspelet, samtidigt som de svettades och hade kul. När eleverna dansar till dansspel får lärarna en mer observerande och stödjande roll. Detta moment hinner inte alltid lärarna med när de själva ska lära eleverna olika danssekvenser. Däremot bör man komma ihåg att dansspel aldrig kan ersätta en lärare utan bör ses som ett redskap att ta hjälp av vid undervisning i dans, säger Béatrice Gibbs.

Studiens resultat visar också att elevernas lärande av rörelsekvaliteter tog andra former när de dansade till dansspelet jämfört med när de arbetade i grupper. När dansspelet användes imiterade och repeterade eleverna avatarens rörelser och utvecklade på så sätt rörelsekvaliteter. När de däremot arbetade i grupper instruerade, förhandlade de och använde metaforer för att hjälpa varandra.
– Dansspel kan användas som läromedel men elevers lärande är beroende av hur det används i undervisningen. Om dansspelet används som läromedel, där eleverna får möjlighet att både dansa till dansspelet, arbeta med uppgifter kopplade till dansspelet och skapa egna danser, kan eleverna lära sig olika rörelsekvaliteter och därmed utveckla sin kroppsliga förmåga, säger Béatrice Gibbs.