Medverkan i skolidrotten bidrar till livslång hälsa

Bild på Elin Ekblom BakForskare vid GIH har studerat betydelsen av deltagande i idrott och hälsa och aktivitet på fritiden i ung ålder för aktivitetsvanor, prestationsförmåga och hälsa senare i livet.

– De kvinnor som deltog i skolans idrottslektioner, jämfört med de som inte gjorde det, är idag oftare och regelbundet fysiskt aktiva, har högre kondition, är mindre överviktiga, upplever sin hälsa bättre och har lägre blodtryck. När samma jämförelse gjordes för män visade det sig att även de upplever att de har bättre hälsa och är mindre överviktiga. För de som även var aktiva på fritiden i ung ålder finns ännu större positiva hälsomässiga effekter för både kvinnor och män, säger Elin Ekblom Bak, med dr och en av de ansvariga forskarna vid GIH.

Studien baseras på en databas med över 250 000 personer i åldern 19 till 70 år. Mellan åren 1982 och 2015 genomfördes en hälsoprofilbedömning som erbjudits av deras arbetsgivare.
– Det unika med denna studie är att det går att jämföra män och kvinnor, att den har så många deltagare och att undersökningarna gjorts under mer än 30 år, säger Elin Ekblom Bak.

Health Profile Institute, HPI, ansvarar för databasen och metoden där det ingår en enkät, ett konditionstest och ett individuellt samtal. I enkäten får de svara på frågor om bland annat livsstil, fysisk aktivitetsvanor och upplevd hälsa. Konditionstestet genomförs på cykel och sedan mäts vikt, längd, midjemått och blodtryck.
– Detta är en av de första, stora studier som visar på betydelsen av att vara fysiskt aktiv både i skolans regi och på fritiden ger en god hälsa långt upp i åldrarna. Skolan är en viktig aktör när det gäller att ge möjlighet för alla barn och unga – oavsett socioekonomisk bakgrund – till ett fysiskt aktivt liv, säger Elin Ekblom Bak.

Läs den vetenskapliga artikeln från Journal of Physical Activity and Health
https://journals.humankinetics.com/doi/full/10.1123/jpah.2017-0083