Fysisk aktivitet och hjärnhälsa för skolungdomar – ny stor forskningsstudie

Gymnastik- och idrottshögskolan startar en ny stor forskningsstudie om skolungdomars hälsa. Den totala budgeten är cirka 35 miljoner kronor.
– Jag är väldigt glad över att tillsammans med involverade företag, stiftelser och skolor få bidra med kunskap om skolelevers hjärnhälsa och förbättrade förutsättningar för fysisk aktivitet under skoldagen. Det flervetenskapliga perspektivet gör forskningsprojektet särskilt intressant eftersom det ökar möjligheten att tillämpa resultaten, säger Håkan Larsson, professor vid GIH och forskningsledare för det nya projektet.

Allt fler barn och ungdomar lider av mental ohälsa, vilket innebär ökad risk för sjukdom, nedsatt studie- och arbetsförmåga och personligt lidande. Därför går svenska företag samman med forskare vid GIH i det nya forskningsprojektet. Forskningssamarbetet kan stärka samhällsekonomin och skapa en grund för nya produkter och tjänster för både konsument- och företagsmarknaden. Nya affärsmöjligheter växer fram i takt med ökad efterfrågan på lösningar till stöd för fysisk aktivitet som stimulerar hjärnhälsa.

Det finns idag outforskade områden om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktion. Det är också brist på forskning om hur skolor kan stimulera elever till fysisk aktivitet som gynnar hjärnhälsa. Det saknas särskilt studier om långsiktigt hållbara organisatoriska och pedagogiska insatser för regelbunden rörelse under skoldagen.

Forskningsprojektet "Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar" ska ge ny, användbar kunskap om sambanden mellan fysisk aktivitet och kost för att främja hälsosamma hjärnfunktioner ur ett fysiologiskt, organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv.
– Jag är stolt över att GIH:s forskning håller sådan hög klass att vi får detta forskningsprojekt beviljat, säger Per Nilsson, rektor vid GIH.

Skandia har länge arbetet med förebyggande hälsoinsatser genom Skandias stiftelse Idéer för livet.
– En ökad kunskap om hur livsstil i allmänhet och fysisk aktivitet och kost i synnerhet påverkar hjärnans utveckling är viktig kunskap för Skandias utveckling av nya produkter och för stiftelsens arbete för barn och unga, säger Anna Grönlund Krantz, Head of Strategic Communication vid Skandia och ordförande i Skandias stiftelse Idéer för livet.

För IKEA har projektet stor betydelse för oss att förstå och bidra till hälsosam, fysisk aktivitet i vardagen.
– Det handlar om sortiment och inredningslösningar i människors hem, i skolan och på jobbet, säger Per Henning, Retail Manager Assistant vid IKEA.

Detta forskningsprojekt passar även Skanska Sverige perfekt då de har ambitionen att bli en av Sveriges främsta skolutvecklare.
– Jag är säker på att samverkan mellan samarbetspartner bidrar till en ökad kunskap för allas verksamheter, säger Erik Bragg, Affärsutvecklingschef skolor på Skanska Sverige.

Även ideella organisationer medverkar i forskningsprojektet. Generation Pep, en organisation initierad av Kronprinsessparet, arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. De samarbetar sedan tidigare med GIH.
– Vi ser ett behov av ännu mer kunskap kring vilken typ av åtgärder som ger mest effekt när det gäller barn och unga. Vi kommer att kunna använda och implementera resultatet från forskningsstudien i vår verksamhet och i vårt verktyg Pep Skola som är vårt stöd till skolor som vill införa mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen, säger Lenka Prokopec Karlberg, ansvarig för samarbetspartners vid Generation Pep.

Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt, vilket innebär att forskare i olika vetenskapliga discipliner medverkar i forskningsstudien. Forskningsprojektet samfinansieras av KK-stiftelsen, Coop AB, Skanska, IKEA, Generation Pep, Skandia och Konsumentföreningen Stockholm samt GIH.