Begreppsförvirrning, ointresse och okunskap försvårar arbetet med jämställd idrott

”Man talar om jämställd idrott” är Matthis Kempe-Bergmans avhandling om manliga idrottsledares syn på jämställdhet inom idrotten. Jämställdhet har haft en självklar plats på agendan i svensk idrott sedan 1970-talet, trots det har arbetet med frågan ibland ignorerats och ifrågasatts. Flera av de problem jämställdhetsarbetet skulle lösa är olösta. Hur kommer det sig? Denna avhandling lyfter fram de svårigheter som finns och som kan påverka jämställdhetsarbetet i idrotten.

I avhandlingen har ett femtiotal manliga ledare på skilda nivåer i sju idrotter intervjuats. Ledarna har fått frågor om vad jämställd idrott betyder och hur de förhåller sig till ämnet. Ett resultat är att ledarna förstår jämställd idrott på många olika sätt och ibland är dessa motsägelsefulla. Ett annat resultat är att flera ledare är skeptiska till eller distanserar sig från frågan. En del ledare ser jämställd idrott som självklart och oproblematiskt. Andra menar att jämställd idrott aldrig blir verklighet – det är orealistiskt. Ytterligare en grupp ledare uttrycker att de inte reflekterat runt jämställdhet eller att de inte vet vad det betyder.

Resultaten visar också att jämställd idrott hanteras olika i olika idrotter. I intervjuer med fotbollsledare handlar jämställdhet om att förbättra villkoren för flickor och kvinnor och att locka fler flickor och kvinnor till sporten, badmintonledare gör jämställdhet till en fråga om könsblandning och volleybolledare förknippar jämställdhet med att det behövs fler pojkar i sporten.

– En slutsats i avhandlingen är att bredare jämställdhetssatsningar inom idrotten bör anpassas till att jämställd idrott är ett mångfacetterat begrepp och kan betyda flera olika saker, säger Matthis Kempe-Bergman. Jämställd idrott behöver exempelvis ges idrottsspecifika innebörder och uppmärksammas och diskuteras på skilda nivåer inom idrotten. Idrottsrörelsen behöver också förhålla sig till att de som är tänkta att realisera arbetet ibland är skeptiska till eller helt ointresserade av uppgiften.

Läs mer om avhandlingen på GIH:s webbplats, www.gih.se/disputationmkb