Rektorn har ordet januari 2020

 Ett nytt år och ett nytt decennium. Orden förpliktar, och uppmanar oss att blicka framåt. I dagarna träffades landets universitets- och högskolerektorer tillsammans med statsrådet och den politiska ledningen för högre utbildning och forskning för att diskutera aktuella högskolepolitiska frågor. Utmaningarna var många och stora. Statsrådet beskrev från sitt perspektiv en ny politisk verklighet. Inte bara utifrån det rådande politiska läget utan också utifrån mer djupliggande och pågående samhälleliga förändringar. Landets lärosäten har en viktig roll att stärka demokratin, stärka svensk konkurrenskraft samt att värna den fria akademin. På Sveriges lärosäten utbildas stora delar av den svenska befolkningen och landets framtida ledare. Vi har en viktig uppgift.

Tre prioriteringar

Mera konkret talade statsrådet också om tre övergripande prioriteringar för det kommande året: att säkerställa högre utbildning i hela landet, att skapa trygga lärosäten för studenter och medarbetare samt att möta framtidens stora samhällsutmaningar. Statsrådet betonade betydelsen av en nationell kompetensförsörjning inom vård- och utbildningsområdet via de stora professionsutbildningarna. Här framhölls särskilt forskningsanknytning samt den fortsatta utbyggnaden och reformeringen av lärarutbildningarna. Det underströks även möjligheterna att via olika åtgärder för breddad rekrytering locka fler grupper till högre utbildning. Ett annat tema för diskussionerna var förstås den kommande forskningspropositionen. En önskan om att utöka andelen i BNP för högre utbildning och forskning uttrycktes. Också behovet av förebyggande folkhälsoforskning, tvärvetenskaplig forskning och forskningsanknytningen av professionsutbildningarna underströks. Min slutsats är att GIH på ett unikt sätt kan lämna viktiga bidrag till dessa samhällsutmaningar.

2019 – ett bra och viktigt år

Detta leder mig in på GIH:s kommande årsredovisning. Det är nu vi på många sätt sammanfattar året som gått och vårt bidrag. 2019 har varit ett viktigt år för GIH. Vi har tagit fram en strategisk plan för de kommande fem åren och genomfört ett betydande organisationsarbete i avsikt att förbättra förutsättningarna för att utveckla lärosätets utbildning, forskning och samverkan. Vi kan med glädje se att antalet studenter på GIH ökar. Det är viktigt eftersom våra utbildningar relaterar till en tydlig efterfrågan på arbetsmarknaden, till exempel fler utbildade lärare. Vidare kan vi se att våra forskare ökar årets vetenskapliga publicering samt att de externa bidragen till forskning ökar. Vi har också tagit viktiga steg när det gäller GIH:s samverkan med det omgivande samhället. Bland annat har vi lagt grunden för en ny samverkansmodell för lärosätets roll som Riksidrottsuniversitet.

Samhällsrelevant och utmaningar

GIH ska vara samhällsrelevant. Våra verksamheter ska anta nationella och internationella utmaningar gällande människors möjlighet till idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH ska borga för god kvalitet. Vi ska hålla en god standard i alla våra verksamheter och kontinuerligt förbättra oss. GIH ska präglas av en stark utvecklingskultur. Ett nytt år, nu tar vi nya steg.

Per Nilsson
Rektor