Rektorn har ordet oktober

Båda de vinnande bidragen i innovationstävlingen Shine har anknytning till GIH. Sjukpenningtalen vänder nedåt. Seminarier om tillgång till vetenskapliga publikationer och GEN-PEP med Kronprinsessparet.

GIH bakom båda vinnande bidragen

I början av oktober deltog jag i en jury för SHINE som är en innovationstävling som anordnas av Nätverket Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen. Vinnare i årets upplaga av SHINE Competition blev Fredagsfys Sverige som vann i kategorin Inkluderande innovation för fysisk aktivitet. Susanna Almström och Emelie Johansson, som står bakom det vinnande bidraget, blev även totalvinnare i Shine Competition och tog emot 70 000 kronor i prispengar. Vinnare i kategorin Stadsbyggnadsinnovation för fysisk aktivitet och mottagare av 50 000 kronor blev Gåbuss: app för vandrande skolbuss. Bakom tävlingsbidraget står Erik Stigell och Ulf Eriksson. Båda vinnarbidragen hade anknytning till GIH. Totalvinnaren Emilie Johansson var tidigare hälsopedagogstudent på GIH och Erik Stigell var doktorand vid GIH med Peter Schantz som handledare. Totalt deltog 52 tävlande bidrag. Prisceremonin genomfördes på Samhällsbyggnadsdagarna i Stockholm den 12 oktober med finans- och konsumentminister Per Bolund som prisutdelare.

Positiv utveckling för sjukpenningtalet

Dagen efter hölls ett seminarium om sjukfrånvaron inom staten där både socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och civilminister Ardalan Shekarabi deltog. Anledningen till seminariet var att sjukpenningtalet historiskt har varierat väldigt kraftigt. Sedan 2010 har det ökat med 80 procent... Efter att ha legat på ungefär samma nivå sedan juli 2016 vänder sjukpenningtalet nu nedåt. Men för att den positiva utvecklingen ska fortsätta måste antalet nya sjukfall minska. Det handlar om att fler ska kunna återgå i arbete, eller helst inte behöva bli sjuka. Som arbetsgivare måste vi i staten fortsätta att jobba aktivt med arbetsmiljöfrågor och förebyggande åtgärder.

Utredning om hur staten ska fördela anslagen

Före detta rektor vid Göteborgs Universitet Pam Fredman är utsedd till utredare i Styr- och resursutredningen som skall se över hur staten ska fördela anslag till högskolor och universitet. Ska vi ha ett anslag eller ska anslaget fortsätta vara uppdelat i grundutbildnings- och forskningsmedel? Ska vi fortfarande få våra grundutbildningsmedel genom helårsstudenter och helårsprestationer? Utredare hade bjudit in högskolor och universitet för att diskutera utredningen. Vid mötet fick vi ge vår syn på vad vi förväntade oss av utredningen, och utredaren presenterade också det fortsatta arbetet.

Tillgång till vetenskapliga publikationer

Kungliga biblioteket (KB) har fått i uppdrag att utreda för frågan om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. De anordnade därför ett möte med representanter från forskningsfinansiärer, forskarsamhället, lärosätena samt KB. De frågor som diskuterades var:

  • meriterings- och medelstilldelningssystemet kontra incitament för öppen tillgång
  • finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
  • öppen tillgång till böcker
  • ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som omvandlas till öppen tillgång och
  • uppföljning av krav på öppen tillgång.

Detta kan kännas som en perifer fråga för oss på GIH med det är det verkligen inte. Tidskrifter och publiceringar kostar oss mycket varje år. Både i prenumerationer och i publiceringskostnader. Att denna utredning kommer igång är därför mycket efterlängtat.

Behövs en statlig myndighet för regional närvaro?

Jag är sedan en tid ordförande i SUHF:s grupp för lärarutbildningen. Vi höll en konferens om en del av de olika utredningar som rör lärarutbildningen. När man söker på regeringens hemsida på utredningar som rör de olika skolformerna hittar man 61 olika direktiv och svar. Konferensens mål var därför att ge möjlighet till att få en bättre inblick i dessa utredningar och deras hittillsvarande resultat. Vid konferensen diskuterades Skolkommissionens förslag om professionsprogram för lärare och hur den långsiktiga kapacitetsförstärkningen av lärarutbildningen har tagits emot av remissinstanserna och vad som är nästa steg. Vi diskuterade även vad vi vet om hur samverkan kring praktiknära forskning mellan lärosäten och skolhuvudmän fungerar idag och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Myndighetsstrukturen för frågor som rör utbildning berördes också då även det finns en utredning tillsatt för att föreslå en ny struktur gällande det. En specifik fråga i denna utredning är om det behövs en statlig myndighet med regional närvaro för att samordna utbud och efterfrågan vad gäller lärares kompetensutveckling.

GEN-PEP och Kronprinsessparet

Förra veckan deltog jag i ett seminarium som Generation Pep, GEN-PEP, anordnade. GEN-PEP är Kronprinsessparets stiftelse med målet att få fler i Sverige att vara engagerade kring frågan om barn och ungas hälsa. Kronprinsessparet hoppas också att genom möten mellan organisationer som inte vanligtvis träffas skapa nya möjligheter till lösningar och samarbeten. Förmiddagen innehöll talare och presentation av olika projekt som pågår. På eftermiddagen var det workshops kring hur vi kan forma hälsosamma levnadsvanor för barn och unga samt vad vi kan göra tillsammans inom olika områden för att påverka i rätt riktning.

Första mötet för Rörelsenätverket

I veckan har SUHF:s årskonferens avhållits som handlade om internationalisering. I går var det SUHF:s förbundsförsamling dvs. årsmötet för Sveriges universitet och högskoleförbund. På fredag hålls det första mötet i det Rörelsenätverk som består av GIH, Riksidrottsförbunden, organisationen Svenskt friluftsliv och lärarfacken. Det bildades i samband med införandet av de extra hundra timmarna Idrott och hälsa i skolan.

Karin Larsén