Rektorn har ordet maj 2017

På fredag är det examen och återigen ska en kull studenter lämna GIH. Det är alltid med både glädje och vemod som man ser studenterna lämna GIH. Samtidigt som det är en stolthet att se hur de utvecklats under sin tid här.

Äntligen utökat med 100 timmar

För två veckor sedan kom äntligen beslutet om att utöka antalet timmar i idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar. Ministrarna Helen Hellmark Knutsson, Gustav Fridolin och Annika Strandhäll höll sin presskonferens här på GIH. Man aviserade också att GIH skulle ingå i ett "rörelsenätverk" med bland andra RF för att skapa en kontinuerlig dialog om bland annat kompetensutveckling och fler behöriga lärare i idrott och hälsa. Det är skönt att detta äntligen blivit av.

Seminarier av Statskontoret

Maj har som vanligt varit en mötesintensiv månad och här kommer ett axplock av vad som hänt. Jag har varit på två möten anordnade av Statskontoret. Ämnena för mötena var allvarliga men viktiga för oss som statlig myndighet då det handlade om korruption i olika former samt anställningar inom staten.

- Vänskapskorruption och olämpliga relationer

Seminariet berörde korruption i olika former och exempel presenterades från till exempel kriminalvården liksom forskning i ämnet. Innehållet var bland annat hur myndigheter kan främja en kultur som är motståndskraftig mot vänskapskorruption och hur olämpliga, eller direkt skadliga, relationer kan undvikas.

- Rekrytering i staten

Myndigheter ska rekrytera medarbetare utifrån förtjänst och skicklighet i en öppen process. Huvudprinciperna är tydliga men det finns utrymme för tolkning och det händer att myndigheter frångår eller tänjer på regelverket.

Rådet för högre utbildning i idrott i Norden

RHIN är en sammanslutning av de lärosäten som finns i Norden inom idrottsvetenskap/lärarutbildning i idrott och hälsa. Vi träffas en gång per år och i år var det på Syddanska universitet i Odense. Det som diskuteras är framför förutsättningar och villkor för att bedriva högre utbildning och forskning i de olika länderna. Nedan ser ni några frågor som diskuterades:

- Political impact on Education and Research in Sport

Här diskuterades utvecklingen inom forskning och utbildning relaterat till både politikers vilja att styra forskning och utbildning genom tilldelning av medel, men också hur ny teknik som insamlande av "big data" relaterat till vår ständiga uppkoppling, som till exempel via appar i telefoner, påverkar forskningen. Det diskuterades även påverkan av världens åldrande befolkning, ökningen av välfärdssjukdomar, ojämlik hälsa och det ökade behovet av sjukvård som är relaterade till detta. Det som är gemensamt mellan länderna är att vi idag mer direkt styrs genom medelstilldelning än vi gjorde när högskolesektorn stod för den fria forskningen. Rätten till att ställa den fria forskningsfrågan finns dock fortfarande kvar men har inte lika stor finansiering längre.

- Innovation, entrepreneur ship in sports education

Det är tydligt att alla de nordiska ländernas regeringar vill att universitet och högskolor ska bidra till innovation och entreprenörskap i länderna. Detta sker med liknande stimulerande åtgärder som i Sverige, som till exempel KK-stiftelsen och Vinnova.

Vårmöte i Umeå

Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin är en del av Svenska läkaresällskapet och bildades 1954. I den kan de med akademisk utbildning inom relevant område bli medlem, således finns läkare, sjukgymnaster, naprapater, idrottslärare, hälsopedagoger representerade. Det speciella med föreningen är det tvärprofessionella perspektivet som inte finns i någon annan förening inom idrotten. Föreningen har varje år ett vårmöte där nya forskningsrön presenteras och debatteras. I år var det var ett mycket roligt möte då GIH var väldigt väl representerat, bland annat deltog Mikael Mattsson, Örjan Ekblom, Frida Björkman, Marcus Moberg, Malin Åman och jag själv. Det var länge sedan som GIH var så väl representerade! Det är viktigt att vi som arbetar med utbildning av lärare inom idrott och hälsa och professioner som inte är legitimationsyrken deltar i denna typ av möten. Det är faktiskt våra studenter som möter flesta människor och kan bidra och påverka så vi får en bättre hälsa och ökad fysisk aktivitet i samhället. Jag vill passa på att tacka Eva Andersson som är vetenskaplig sekreterare för föreningen. Hon har peppat oss att delta och skicka in abstrakts.

RIU-uppföljning två år

Kent Lindahl och Maja Uebel från Riksidrottsförbundet har påbörjat en uppföljning av år två av Riksidrottsuniversiteten, den så kallade operativa utvärderingen. Den kommer att innehålla såväl skriftlig redovisning, enkät och kopior av RIU-studenternas överenskommelse och intyg från berörda Specialidrottsförbund som platsbesök. Vid platsbesöket på GIH träffade de RIU-studenterna och ledningen för RIU vid GIH.

Karin Larsén
Rektor