Rektorn har ordet augusti

Sommaren gick fort och nu är det fullt av studenter igen på GIH. Förra veckan var det inskrivning och inspark av de nya studenterna men nu är alla på plats. Det är härligt att känna den energin som våra studenter har när de är på GIH.

Almedalen innan semestern

Anledningen till att det för mig känns som om sommaren gick fort beror på att verksamheten aldrig stannade av helt. Innan semestern var jag i Almedalen där vi hade två mycket välbesökta seminarier, ett om fysisk aktivitet för barn och ungdomar i skolan och ett om fysisk aktivitet för äldre. GIH:s talare under det första seminariet var Suzanne Lundvall som berättade om fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa i skolan. I panelen på det första seminariet deltog ministrarna Gustav Fridolin och Helen Hellmark Knutsson samt Åsa Fahlén som är förbundsordförande vid Lärarnas Riksförbund. I det andra seminariet inledde Eva Andersson med en vetenskaplig presentation och vi hade fullt av besökare på båda seminarierna, vilket gladde oss mycket eftersom det är så viktiga frågor. Läs mer om Almedalen.

SUHF med relevanta frågor

Sveriges universitet- och högskoleförbund, UHF, höll sitt årliga rektorsinternat då rektorer träffas och diskuterar olika aktuella frågor. I år identifierades 21 frågor som vi hann igenom på de två arbetsdagarna.

Nedan ser ni ett utdrag av punkter som diskuterades:

 • Jämställdhet i myndighet (JIM) där alla lärosäten har utsett en person eller enhet som arbetar med uppdraget. Den 23-24 november
       anordnar Södertörns högskola konferensen för Nationella lika villkorskonferensen 2017: Framgångar, kamp och konflikt.
 • Oredlighet i forskning är en ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning som precis har varit ute på remiss. I den föreslås en Oredlighetsnämnd. Gränsdragningen mellan vad den föreslagna Oredlighetsnämnden och vad lärosätet ska hantera diskuterades. Det framkom även att de stora lärosätena tillstyrker ett centralt organ för att hantera dessa ärenden.
 • En remiss om breddad rekrytering föreslås bytas ut mot breddat deltagande i högskoleutbildning. Flera lärosäten har för avsikt att i sitt yttrande skriva att man stöder förslaget om ändrad formulering.
 • Flera utredningar om skolan, läraryrket och lärarutbildningen är aktuella. Det är sannolikt att det blir ett professionsprogram för hela lärarkåren. Nu finns en möjlighet att tillsammans samla oss och uttrycka vilken roll lärosätena vill ha. Frågan kommer och då är det bra att vi är förberedda.
 • Samverkan – Flera lärosäten arbetar just nu med att se över sina anställningsordningar för att tydliggöra att samverkansmeriter är viktiga. SUHF har från och med i år en expertgrupp för samverkan.
 • Utvärdering av hållbar utveckling – Hållbar utveckling är den första tematiska utvärderingen som görs av UKÄ inom det nya kvalitetssäkringssystemet. Det finns i förlängningen en koppling till FN:s globala mål och Agenda 2030. Många myndigheter, bland andra Göteborgs universitet och SLU, har undertecknat den avsiktsförklaring som tagits fram inom SIDAs projekt Svenska myndigheter och Agenda 2030.
 • Antal examinationstillfällen – För att klara en tentamen eller examination har svenska studenter nästan hur många försök på sig som helst, vilket är ovanligt i andra länder. Detta ger alla studenter en möjlighet att komma igen på utbildningar men tar samtidigt mycket resurser. Frågan om resurserna ska läggas på annat som har bättre effekt på genomströmningen diskuterades utan att vi nådde fram till något konkret förslag.
 • Kvalitetssäkringssystem – Diskussion om att det är viktigt att nytt system både säkrar kvalitet och bidrar till utveckling. Den pilot som
       genomförts på några lärosäten visade sig vara för omfattande och det är viktigt att vi drar lärdom av detta. Göteborgs universitet fattar
       inom kort
  beslut om ett nytt system för kvalitetssäkring av utbildning på grund och avancerad nivå.

Nu är terminen igång igen och därmed också vårt arbete. Det är roligt att vara tillbaka och jag ser fram emot ytterligare ett läsår på GIH.

Karin Larsén
Rektor