GIH:s byggnadshistoria

GCI (nuv. GIH) låg på Hamngatan under merparten av 1800-talet och första hälften av 1900-talet. 1945-46 byggdes nytt för GIH på höjden bakom Stockholms Stadion. Vill du veta mer om de byggnader som GIH bedriver sin verksamhet i?

Byggnaderna uppfördes 1945-46 och ritades av arkitekterna Gunnar Wejke och Kjell Ödéen. På Stockholms stadmuseums kulturhistoriska klassificeringskarta är byggnaderna klassificerade i grönt, vilket betyder att de anses vara särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synvinkel.  

Innan GIH byggdes bakom Stadion

Från början av 1800-talet låg GIH/GCI på Hamngatan alldeles framför Kulturhusets östra hörn. På platsen finns idag en staty "Korssittande flicka" som markerar var GCI låg.

Korssittande flicka

"Korssittande flicka" staty av Peter Linde 1988. Foto J. E. Nilsson 

I samband med att Valhallavägen anlades i slutet av 1800-talet så använde staten det tidigare vilthägnet för att bygga institutioner och andra allmänna funktioner som sjukhus och skolor.

På 1890-talet uppfördes "Idrottsparken" på den plats där Stadion ligger idag. Arkitekterna Fredrik Liljekvist och Rudolf Arborelius försåg "Idrottsparken" med många möjligheter till idrottsutövning. Man byggde  fotbolls- och skridskoplaner, en tennispaviljong och en velodrom. Det kompletterades med ytterligare en tennispaviljong år 1900 och ett ridhus 1906.

När Stadion byggdes 1912 så flyttades den äldre tennispaviljongen till Östermalms idrottsplats och står där än idag. Den andra tennispaviljongen fick stå kvar samt ridhuset.

Flygbild över Stockholmsstadion 1919
Stockholms Stadion flygfoto 1919 med de byggnader som låg där GIH ligger idag.


Stockholms Stadion flygfoto 1933. 

1920 brann tennispaviljongen på höjden ned. Ridhuset revs sannolikt i samband med byggnationen av GIH 1945-46 och Swartlings ridskola kompenserades med byggnader på andra sidan Lidingövägen.  

När GIH byggdes 

GCI:s lokaler på Hamngatan hade länge varit trånga och slitna. 1912 och 1927 presenterades förslag till en ny byggnad för GCI på ungefär samma plats som GIH ligger idag, men dessa blev aldrig förverkligade.  

GCI:s lokaler på Hamngatan

GCI:s lokaler på Hamngatan i Stockholm i början av 1900-talet.

1939 utlyste statliga Byggnadsstyrelsen en arkitekttävling som vanns av arkitekterna Gunnar Wejke och Kjell Ödéen: de arbetade efter folkhemstidens ideal med att kombinera praktisk nytta med den rådande estetiken. 

GCI vid Stadion 1946

Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet vid Stadion, huvudbyggnaden.

Andra världskriget gjorde att GIH inte uppfördes enligt de ursprungliga planerna, dels blev bygget fördröjt av kriget och dels uppfördes inte alla planerade delar. Delar som var planerade men aldrig byggdes var en fristående uppvisningshall, en fristående fäkthall och fristående mäss. Simhallen dröjde till 1960-talet innan den kom på plats.  

Från början fanns fyra gymnastiksalar, två av dem har byggts om till aula respektive laboratorium. På baksidan har GIH-byggnaden utökats med tre idrottshallar 1980-81.

GIH:s om- och tillbyggnad 2011-2012

GIHs nya huvudbyggnad

Under åren 2011 och 2012 genomfördes en stor om- och tillbyggnation av GIH:s huvudbyggnad. Tillbyggnaden ritades av Wingårdh Arkitektkontor och uppgick till 4000kvm. Dess fasad blev uppbyggd med samma 40-talsprägel som huvudbyggnaden med enkla och renalinjer av oputsat rött tegel.

I samband med om- och tillbyggnationen genomfördes en renovering av idrottshallsbyggnaden. Väggarna och golven anpassades i enlighet med det nya huset.

Anledningen till om- och tillbyggnaden berodde på att man ville samla verksamheten och skapa en samordning av de tvär- och flervetenskapliga forskningsmiljöerna. Man ville också förbättra studiemiljön för studenterna med bland annat ett större bibliotek med fler antal studieplatser. Samtidigt ökade antal studenter från 800 till 1000 vilket ökade kravet på större lokaler. Målet var ett samlat campus med toppmoderna kunskapsmiljöer utrustat med den senaste tekniken.

Pressmeddelande om ombyggnationen 2011-01-19

Vill du läsa mer?

Du som vill läsa mer kan läsa en antikvarisk förundersökning som gjordes på uppdrag av Akademiska hus, 2003 av Anna Österberg, bebyggelseantikvarie, Restaurator AB. 

Där behandlas områdets historia från 1400-talet och framåt och du kan läsa om de idrottsliga intentioner som fanns bakom området.

Undersökningen finns på Akademiska hus webbplats.

Läs "GIH Kulturhistoria" om GIH:s byggnader. (pdf)    

GCI vid Stadion 1946

Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet vid Stadion, gymnastiksal i förgrunden.      

Från GCI till GIH

Från GCI till GIH - mer historia
Läs mer om GCI-GIH:s 200-åriga historia

Mer om skolans historia