Ceremoni vid GIH:s akademiska högtid 2016

Till "Gånglåt efter HjortAnders Olsson" tågade processionen in i GIH:s aula. Två studenter i Sverigedräkter gick först med fanor och följdes av de som uppmärksammades under GIH:s Akademiska högtid.

Rektor Karin Larsén inledde med att hälsa alla välkomna och berättade om att högskolan med denna högtid bygger upp nya traditioner i GIH:s över 200 år gamla historia.

– Det var först 1998 som GIH fick rätten att utfärda kandidatexamen, 2007 magisterexamen och vid förändringen av högskoleförordningen 2010 Bild på rektor Karin Larséntilläts högskolor att efter ansökan få examensrätt för forskarutbildning. Detta är grunden till att GIH idag kan promovera doktorer och hedersdoktorer samt utse docenter.

Karin Larsén berättade också om när GIH år 1992 åter blev en självständig högskola med uppdraget att utbilda i idrott för skolan och idrottsrörelsen och därmed var grunden lagd för att GIH:s fortsatta utbildning i ämnet idrottsvetenskap som ett sammanhållet ämne.

– Idrottsvetenskap vid GIH är flervetenskapligt och bygger på integrering av teori och praktik och vårt studieobjekt är kroppen i rörelse. Det som är det allra viktigaste är att vi har ett salutogent perspektiv, det vill säga vi utgår från och vill främja det friska hos individen i vår undervisning och forskning. Det salutogena perspektivet har en stor betydelse för folkhälsan och ett hållbart samhälle. För att GIH genom våra utbildningar och vår forskning ska kunna bidra till samhällsutvecklingen krävs en stor ämnesbredd, kompetens och idrottsvetenskap.

Dansuppvisning med modern Linggymnastik

Klicka på bilden för att se filmen från dansuppvisningenFyra dansare bjöd på en modern variant av Linggymnastiken, som GIH:s grundare Pehr-Henrik Ling introducerade redan i början av 1830-talet. Denna originella gymnastikform sammanfattar fyra delar estetisk, medicinsk, militär och pedagogisk gymnastik. Dessutom var den effektiv eftersom en instruktör fick många personer att röra sig samtidigt, vilket var nytt på 1800-talet. Linggymnastiken blev en stor exportsuccé och var som störst kring sekelskiftet 1800-1900. Klicka för att se filmen från uppvisningen. (länk)

Medaljer i stället för krans eller hatt

Bild på licentiaternaI stället för lagerkrans eller hatt har GIH valt att dela ut medaljer vid promoveringen eftersom de är en symbol som ligger nära idrottens värld. Professorerna tilldelades guldmedaljer, docenter silvermedaljer, doktorer bronsmedaljer och licentiaterna järnmedaljer. Förutom medaljerna fick alla även ett diplom. Först ut var professor Håkan Larsson som delade ut järnmedaljer till licentiaterna Rickard Håkanson, Kerstin Nilsson, Marie Graffman-Sahlberg och Béatrice Gibbs. Dessa licentiater är de första som gått ut forskarskolan, FHID, vid GIH som ingår i regeringens satsning på licentiandutbildning för yrkesverksamma förskollärare och lärare i syfte att bidra till att bygga upp skolans kunskapsbas och öka antalet lärare med utbildning på forskarnivå i förskolan och skolan. GIH erbjuder tillsammans med Örebro universitet och Malmö högskola denna forskarskola. Varje utdelning accentuerades genom studenten Joel Lundin trumvirvlar.

Bild på doktorernaDärefter promoverades doktorerna Britta Thedin Jakobsson, Gustav Olsson, Paulo Gago, Matthis Kempe-Bergman, Anna Tidén, John S. Hellström och Marcus Moberg genom att ta emot bronsmedaljer och diplom av professor Toni Arndt.

Jubileumskören framför GIH-sången

Klicka på bilden för att starta filmenUnder ledning av adjunkt Anna Rosén sjöng GIH:s Jubileumskör flera uppskattade sånger under ceremonin. Körens solister Mattias Ekdahl och Gabriella Garpenhag bjöd på imponerande sång och kören ackompanjerades av Ola Johansson på piano och Anna Ottnargård på flöjt. Den låt som GIH:s studenter och personal skrivit text till och som Ola Johansson skrivit musiken till är "Ett stärkt och delat vi" och handlar om hur det är att studera vid GIH. Klicka på bilden till höger för att ta del av sången eller klicka för att se filmen från Jubileumskörens framträdande. (länk)

Studentkårens ordförande Andreas Rosenqvist höll ett tal om vikten av akademiska högtider för både studenterna och högskolan. Han såg även doktoranderna som utmärkta förebilder för GIH:s studenter.

Docenter och professorer

Bild på docenternaProfessor Toni Arndt delade sedan ut silvermedaljer och diplom till docenterna Maria Ekblom, Jane Meckbach, Örjan Ekblom, Sanna Nordin-Bates och Carolina Lundqvist. De professorer som fick ta emot guldmedaljer och diplom av rektor karin Larsén var Toni Arndt och Karin Redelius varav sistnämnda höll ett tal om att vara professor innebär att ha den högsta lärartjänsten inom akademin och ett ansvar för forskning, forskarutbildning och undervisning inom sitt ämne.

– GIH:s forskning är betydligt yngre än undervisningens 200-åriga historia och det var egentligen Bild på professorernainte förrän 1941 som Erik Hohwü Christensen utnämndes som den första professuren i kroppsövningarnas fysiologi och hygien. Därefter utnämndes ytterligare 18 professorer och det skulle dröja ända till 2013 innen en kvinnlig professor utsågs – Eva Blomstrand. Jag är idag tacksam över de alla de tidigare kvinnor som kämpat för att alla – oavsett kön – ska ha en självklar akademisk roll i gymnastikens utveckling.

Karin Redelius avslutade med att tacka GIH för ansvaret för utvecklingen av ny kunskap och för att nya forskare utbildas inom det idrottsvetenskapliga området.

GIH:s hedersdoktor David Costill

Bild när David Costill tar emot diplomet
Hedersdoktor David Costill är professor emeritus vid Ball State University i USA och hans böcker inom fysiologi är internationellt kända och textboken "Physiology of Sport and Exercise" har översatts till fjorton språk. David Costills stora vetenskapliga gärning innehåller bland annat handledning av 32 doktorander och över 430 peer reviewed granskade vetenskapliga artiklar i ämnet idrottsfysiologi. Under 1970-talet var han gästforskare vid GIH, han undervisade studenter och hade nära samarbeten med forskarna. Professor Toni Arndt satte högtidligt doktorshatten på David Costills huvud och ringen på hans finger.

Per Nilsson är ordförande för Sveriges Centralförening för Idrottens främjande (SCIF) och delade ut SCIF:s lilla vetenskapliga pris till William Apró och Elin Ekblom Bak. De fick priset för sin banbrytande forskning inom respektive område.

Alla gäster och promoverade tågade sedan ut ur aulan till "Gotländsk bröllopsmarsch".