Idrottsförbundens svar om idrottsskador

GIH har skickat en enkät till utvalda idrottsförbund om vem som ansvarar för att förebygga idrottsskador hos barn, unga och elitidrottare samt vem som är ansvarig för detta. Nedan ser du deras svar. De som inte har svarat på enkäten är Svenska Fotbollförbundet, Svenska basketförbundet, Svenska Innebandyförbundet, Svenska budo och kampsportsförbundet.

Idrottsförbunden fick svara på frågan vem som ansvarar för att förebygga idrottsskador hos barn, unga och elitidrottare samt vem som är ansvarig för detta.

Svenska Handbollförbundet

Svenska Handbollförbundet svarade att förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret med utlåtande från medicinska kommittén och utbildningskommittén. Förbundet får årliga skaderapporter från det försäkringsbolag som spelarna är försäkrade.

Förbundet för en dialog med flera lärosäten som bedriver epidemiologisk forskning samt forskning med skadeförebyggande insatser och utvärdering. Resultaten av forskning presenteras till förbundsstyrelsen, medicinska kommittén och till det nationella handbollsmedicinska nätverket.

Insatser som genomförts:

  • "SHF Knäprojekt" – en utbildning i knäkontroll och utvärdering kring följsamhet till genomförandet av knäkontroll.
  • KHAST (Karolinska Handball Study) som görs i samarbete med Karolinska institutet och syftar till att utvärdera insatser för att minska risken för axel- och knäskador hos spelare på NIU handbollsgymnasier.
  • AIM Control (Athletes Injury iMpact Control) är ett samarbete med Linköpings universitet där skador registreras med hjälp av en applikation. Den möjliggör kartläggningar av akuta skador och överbelastningsskador. Här framkommer skadornas påverkan på spelare vad gäller deltagande, prestation och grad av smärta för barn, ungdomar och vuxna på såväl bredd som för elit. Genom samarbete med Halmstad högskola inkluderas även spelarens känslostämning och känsla av återhämtning.
  • "Tränarskolan" utbildar tränare i träningslära, träningsplanering, akut skadehantering och knä- och axelkontroll.

Gymnastikförbundet

Gymnastikförbundet svarade att de har en medicinsk koordinator som säkerställer koordination och utveckling av det medicinska stödet till aktiv och förening på alla nivåer. Det samlade ansvaret ligger hos ett antal aktörer både inom och utanför förbundet. Detta helhetsangreppssätt förebygger idrottsskador på alla nivåer.

Det finns ett samlat ansvar för att förebygga idrottsskador på olika nivåer för att förebygga och fånga upp skadeproblematik för de aktiva gymnasterna.

Insatser som genomförts:

  • Nya utbildningar till ledare och verksamhetsansvariga.
  • Definiering av prestation utifrån ett holistiskt individuellt perspektiv, medicinskt stöd och anpassningar av tävlingsregler.
  • Säkerställande av bra utbildningar, skadepreventiva verktyg och beslutade insatser som kan bidra till att både arbeta skadeförebyggande, fånga upp problem tidigare som kan leda till allvarligare skador/ fysisk- och psykisk ohälsa samt säkerställa att relevant och empirisk data fångas upp kring skador och välmående som kan omsättas till direkta insatser på flera nivåer i framtiden.

Ridsporten

Ridsporten kategoriserar insatserna i fem olika nivåer från hobby till världsklass. I de olika nivåerna framkommer vad som krävs för att nå nästa nivå. Dessa nivåer är symboliserade som en triangel där toppen på triangeln är världsklass. Här skrivs bland annat att träna allsidigt och äta medvetet är en bra början i början av ridkarriären.

Fysprofilen är här ett viktigt verktyg för att lära ryttare mer om träning. Den har omarbetats och utvecklats för att bättre matcha vad som krävs. Fysprofilen är framtagen av SOK och Svenska Ridsportförbundet. Den innehåller aktiviteter inom kondition, styrka och balans med maximal belastning för att få vägledning i den fortsatta fysträningen.

I det arbete som tagits fram fokuseras det både på individens tränings- och tävlingsplanering, media och kommunikation, idrottspsykologi, fysträning och kostlära, hästkunskaper och ridlära samt etik och moral. Här nämns även vad som krävs för att förslitningsskador.

Läs mer om Ridsportens utvecklingsmodell och Ridsportens fysprofil

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet svarar att de är en stödorganisation till medlemmarna, det vill säga specialidrottsförbunden. Här pågår ett projekt för att utveckla ett nationellt system för främst landslagsidrottare där omhändertagande, rehabilitering, återgång till idrott likväl som förebyggande utbildning och idrottsöverskridande forskning.

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet svarar att förbundsläkaren och/eller förbundskaptenen ansvarar för att förebygga skador. Detta kan fungera i vissa individuella idrotter på seniornivå där både träning och tävling sker med samlat landslag, men här är det annorlunda då förbundet lånar in spelare till landskamper och enstaka läger.

Vid träning och matchspel på landslagsnivå finns medicinskt kompetenta personer på plats, men deras insatser blir mer akut omhändertagande vid skada och sjukdom samt rehab.

I förebyggande syfte handlar det om regelfrågor, utveckling av skyddsutrustning och träningsrekommendationer och tränarutbildning.

Hockeyläkarförening har sammankomster där medicinska frågor diskuteras och här sker även skaderegistrering på olika nivåer.

Det huvudsakliga operativa arbetet sker på klubbnivå där det mesta av matchspel och träning genomförs.

Ett tätt samarbete mellan coacher och medical team blir allt viktigare i takt med att belastningen på spelarna ökar.

Svenska simförbundet

Svenska simförbundet svarar att de har få idrottsskador hos barn och ungdomar och ingen utpekad ansvarig.

Det har skett en förändring inom simidrotten när det gäller förebyggande arbete, främst kopplat till landträning och prehabövningar. De vill införa ett ärendehanteringssystem kring skador för att på så sätt lättare kunna se mönster och sätta in åtgärder.

Svenska brottningsförbundet

Svenska brottningsförbundet har ingen organisation vad gäller idrottsskador men har hjälp av massör eller massageterapeut. Förbundet har även viss hjälp av SOK (för de i Topp & Talang samt kommande Talang 2022) och av RF.

Knäskador inom speciellt tjejbrottning undersöks, där många har skadat sig, vilket är stor nytta för tränarutbildningarna.

SVEMO – Svenska motorcykel och snöskoterförbundet

SVEMO svarar att ansvaret ligger på förbundsnivå och olika funktioner där utbildningsinsatser ökar medvetenheten om allsidig träning och kunskapen om hur man bygger träningsprogram på kort och lång sikt. De arbetar även med attityder, att inte köra halvskadad och ha respekt för andra. Ingen ska bli skadad för livet.

Säkerhet där analys och proaktivt säkerhetsarbete säkerställas så att rätt utrustning används och att rätt förare är på rätt bana.

Sektionerna anpassar reglerna för att minska skaderisken.

För barn, ungdomar och bredd är det önskvärt att bli bättre på att dra nytta av erfarenheter från förbundets elitutvecklingsprogram och nivåanpassa detta för att skapa en större medvetenhet om uppbyggnadsträning utan motorcykel/snöskoter.

Svenska Friidrottsförbundet

Svenska Friidrottsförbundets ansvar byggs in i all verksamhet som riktas mot friidrottarna – oavsett ålder och var i organisationen. Utbildning av ledare och tränare för målgruppen och information till föreningarna är inom barn- och ungdomsträningen utformad för att minimera riskerna för skador. För seniorer och elitaktiva sker arbetet på ett liknande sätt men på fler platser och här finns också ett mer aktivt stöd från de medicinska teamen i samband med mästerskap och samlingar.

Den medicinska kommittén arbetar aktivt med rådgivning genom seminarier, utbildningar och information på hemsidan.

De uppger att de lär sig hela tiden mer om hur skador kan förebyggas och utifrån det förändras arbetet.