Partiers svar om idrottsskador

Inför valet i höst och inför GIH:s seminarier i Almedalen har alla riksdagspartier fått en enkät med frågan "Vilket ansvar tar ert parti för att förebygga idrottsskador hos barn och ungdomar samt elitidrottare?". Nedan ser du deras svar. Längst ner ser du även svaren i pdf. De partier som inte svarat är Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. 

Partierna svarade på frågan "Vilket ansvar tar ert parti för att förebygga idrottsskador hos barn och ungdomar samt elitidrottare?". 

Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp

  • Ansvaret ligger på idrotten som klubbar och förbund. Det ansvar som vilar på politiken är att skapa goda förutsättningar för idrotten att bedriva sin verksamhet, ha tillgång till utbildning och se till att det finns medel till forskning.

SocialdemokraternaSocialdemokraternas logotyp

  • Barn, unga och elitidrottare ska inte skadas i sin idrottsutövning – detta är ett ansvar för idrottsrörelsen, alltifrån Riksidrottsförbundet till klubbarna. 
  • Den tränings- och tävlingsverksamhet som bedrivs ska ske ansvarsfullt.
  • Inom den offentligt finansierade sjukvården tas ett ansvar för att de som drabbas av idrottsskador får behandling och vård.

Miljöpartiets logotypMiljöpartiet

  • Ett aktivt samarbete med idrottsrörelsen skapar förutsättningar för att öka idrottandet på en allmän nivå och förhindra utslagning, för tidiga elitsatsningar och idrottsskador hos unga.

LiberalernaLiberalernas logotyp

  • Statens stöd till idrotten ska vara förenat med ramar och mål, men inte styra idrotten.
  • Idrotten ska bidra till ökad folkhälsa genom att inspirera till ett fysiskt aktivt liv – för alla, oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.
  • Idrotten ska inte bidra till det motsatta, nämligen att människor skadas av sitt idrottande. Hur idrotten löser bör detta inte politiken styra i detalj. 

ModeraternaModeraternas logotyp

  • Sveriges idrottsrörelse – och alla de som på olika sätt är engagerade i den – ska ha goda förutsättningar att skaffa sig de kunskaper som är nödvändiga för att förebygga idrottsskador. Det kan handla om erfarenhetsutbyte mellan föreningar, utbildningar för ledare och bredd i verksamheten för barn och unga. Det ska finnas ett centralt stöd i dessa frågor genom till exempel Riksidrottsförbundet.

 Så tycker partierna