Äldre blir starkare av fysisk aktivitet

Det andra seminariet som GIH arrangerade handlade om allas rätt till fysisk aktivitet – oavsett ålder och var vi bor. Antalet äldre ökar och kommuner och landsting måste investera i äldres hälsa då det är kostnadseffektivt ur ett hälsoekonomiskt perspektiv både för olika stadsdelar och län. Regelbunden fysisk aktivitet för seniorer ger förbättrad hälsa, minskar förekomst av folksjukdomar och ökar livslängden.

Det ska vara en rättighet att få olika ledarledda fysiska aktiviteter för seniorer oavsett var man bor. Här presenterade GIH sitt hälsoprojekt som i över tio år har engagerat över 4 000 seniorer och deltagarna har generellt fått förbättrad fysisk kapacitet, de har blivit starkare i olika muskelgrupper (rygg, buk-/höftböjare, ben och skuldra/arm), fått bättre kondition, upplevd hälsa och fysiska aktivitetsvanor samt minskat stillasittande.

Deltagare på detta seminarium var, förutom GIH:s rektor Karin Larsén, barn- och äldrelandstingsråd vid SLL Ella Bohlin, förbundssekreterare vid PRO Johanna Hållén, ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa Per Nilsson, ordförande i RF och GIH Björn Eriksson samt biträdande verksamhetschef vid Solna Stad Frida Bergström.

Bild på Eva AnderssonSeminariet inleddes med en vetenskaplig presentation av docent, läkare och idrottslärare Eva Andersson som är den på GIH som ansvarar för Hälsoprojektet – ett särskilt projekt för seniorer som arrangeras varje vårtermin. Studenter vid Hälsopedagogprogrammet ansvarar för de ledarledda fysiska träningspassen och de fysiologiska testerna. Gruppträningarna är två gånger i veckan och pågår under åtta veckor.

Seniorer får bättre hälsa av träning

Seniorer och patienter genomför tester före och efter träningsperioden där de får mäta styrka i rygg, mage, ben och armar samt svara på en enkät. Denna verksamhet har även spridit sig till andra kommuner i Storstockholm som Solna Stad, Lidingö Stad, Täby, Haninge och Österåker.
– Resultaten visar generellt att deras fysiska aktivitet ökar och att fysiska kapaciteter förbättras, vilket är stor fördel för seniorer då många har medicinska och fysiologiska problem. De får förbättrad hälsa, lever längre, färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, typ II-diabetes, övervikt, depression, demens, cancer, frakturer och benskörhet, säger Eva Andersson. Dessutom får de en ökad motivation att fortsätta vara fysiskt aktiva när de uppnått förbättrade fystest-resultat. En annan fördel är att god styrka påverkar storleken på muskler i bålen, höften och benen, vilket minskar risken att drabbas av benskörhet och ryggbesvär. Det har även visat sig att god muskelstyrka har positiv effekt på metabola syndromen som innebär högt blodtryck, ökat midjeomfång, höga blodfetter och högt blodsocker. Metabola syndromet medför en ökad risk för andra hjärtkärlsjukdomar, som till exempel stroke och hjärtinfarkt samt diabetes typ-2. Högre nivåer av muskelstyrka minskar också risken att dö i cancer.

Fysisk aktivitet likvärdig med läkemedel

Fysisk aktivitet har även en likvärdig behandlingseffekt på lätt till måttligt deprimerade vuxna som äter läkemedel eller får samtalsterapi.
– För seniorer med lindrigare och måttliga symtom vid depression är ledarledd fysisk aktivitet ett lämpligt behandlingsalternativ, säger Eva Andersson. Forskningen har visat att fysisk aktivitet för personer med depression medför förbättringar av både välbefinnande och sömn, och sannolikt kan individerna som är aktiva hantera stress bättre och få ett bättre logiskt tänkande. Dessutom ökar blodgenomströmning i hjärnan och det bildas fler hjärnceller i pann- och tinningsloben samt i ett av hjärnans centrum för minne, hippocampus, som brukar får minskad volym vid depression. Fysisk aktivitet kan även minska utsöndringen av stresshormonet kortisol och öka halten av flera ämnen, som till exempel endorfin, serotonin, dopamin, noradrenalin och ett hjärncellsstimulerande ämne, som bidrar till ökat välbefinnande. Fysisk aktivitet motverkar även låggradig inflammation och stress som har skadande effekt på centrala nervsystemet.

– Forskning har visat att personer med bra kondition och med övervikt eller fetma har lägre risk att drabbas av dödlighet eller på grund av hjärtkärlsjukdomar än de med låg kondition som har rekommenderad vikt, säger Eva Andersson.

Bild på Eva AnderssonMer kostnadseffektivt med fysisk aktivitet än operation

Seniorer med stabil kranskärlsjukdom som rör sig fysiskt under ett år har i en studie visat sig vara mer kostnadseffektivt än operation där de vidgar och lägger in rör i hjärtats kranskärl. Den fysiska aktiviteten bestod av daglig cykling i 20 minuter och ett motionspass en gång per vecka. Om man jämför den grupp som genomförde operation med den som fick fysisk aktivitet visade det sig att den senare gruppen fick förbättrad kondition och blodförsörjning i hjärtat. De hade även färre antal sjukhusvistelser och operativa ingrepp samt högre händelsefri överlevnad. Vidare har forskning presenterat att hos äldre har minskat stillasittande samband med förlängd livslängd och minskat insjuknande i metabolt syndrom, hjärtkärl-sjukdom och benskörhet.

Bör vara standardbehandling i sjukvården

En svensk avhandling har visat att fysisk aktivitet är så kostnadseffektiv att det bör vara en standardbehandling i sjukvården för patienter med förhöjd risk för sjukdom som till exempel högt blodtryck, men även för de med diabetes på grund av fysisk inaktivitet. Fysisk aktivitet bör främjas inom sjukvården speciellt för äldre med dålig hälsa, och särskilt de med hög risk för fallolyckor. Bäst bevis för kostnadseffektivitet genom främjande av fysisk aktivitet via sjukvården ses för äldre och individer med hjärt-kärlsjukdom.

Stora hälsoekonomiska vinster

En annan hälsoekonomisk uträkning visar på stora fördelar för kommuner att satsa på att seniorer får möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet och därmed bibehållen och/eller ökad fysisk kapacitet. I Täby kommun beräknade för något år sedan att deras kostnad för en äldre person som bor i äldreboende var cirka 440 000 kronor per år, men om den äldre bor kvar i sin bostad blir kostnaden för hemtjänst istället cirka 140 000 kronor per år. Om kommunen satsar på att erbjuda regelbunden fysisk aktivitet så medför detta till att en stor mängd seniorer kan bo kvar i sina hem och därmed sparas cirka 300 000 kronor per år och äldre. I detta sammanhang kan nämnas att om en hälsopedagog anställs av kommunen innebär detta en lönekostnad som motsvarar att två till tre seniorer fortsätter att bo hemma och inte placeras på ett äldreboende. Med tanke på att cirka 16 000 seniorer bor i Täby, så kan sannolikt mycket stora kostnader sparas årligen genom att erbjuda regelbunden fysisk aktivitet för seniorer. Detta är av värde att ta fasta på för alla landets kommuner. Det är alltså inte bara bra för de äldres hälsa att främja regelbunden fysisk aktivitet utan även för samhällets ekonomi.

Frågor till panelen

Bild på Ella BohlinHur ser du på de äldres rättigheter till fysisk aktivitet och hur ser det ut för äldre i något av landstingens boenden i Stockholms Läns Landsting?
– Jag vill börja med att säga att jag uppskattar enormt att ni använder ordet rätt och rättighet för äldre att kunna röra på sig. Som landstingspolitiker är äldrevård ett kommunalt åtagande, men vi har ansvar för sjukvården för de 26 kommuner som står för läkarinsatser och all hälso- och sjukvård som äldre behöver, både akut och de som har kroniska sjukdomar. Vi skriver bland annat ut fysisk aktivitet på recept i primärvården och det finns starka belägg för att fysisk aktivitet minskar sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes typ-2, depression och att det stärker skeletten, säger Ella Bohlin.

Äldre personer som börjar med fysisk aktivitet måste ibland sänka sin medicin – bör då inte genomgångar av läkemedel göras?

– Det personliga ansvaret är viktigt för den egna hälsan men i sjukvårdens budget på nästan 100 miljarder finns en försvinnande liten del som går till preventivt arbete, vilket är sorgligt, säger Ella Bohlin.

PRO satsar på fysiska aktiviteter

Bild på Johanna HållénHur ser PRO på fysisk aktivitet för era medlemmar?
– Jag blev glad att bli inbjuden då hälsa och friskvård är en av de mest populära aktiviteter som vi arrangerar inom PRO. Vi har över 400 000 medlemmar och är en organisation som driver pensionärers friskvård och en mötesplats för samvaro och gemenskap. I det ingår att vi arrangerar många friskvårdsaktiviteter som stavgång, boule, promenader och PRO-kampen där vi tävlar mot varandra i löpning, gång, simning och cykling. Just nu ta fram en friskvårdsstrategi som ska genomsyra hela vår organisation, säger Johanna Hållén.

Tidiga insatser påverkar hela livet

Bild på Per NilssonPer Nilsson är även tidigare rektor vid GIH, rektor på Ersta Sköndal och ordförande för Centrum för idrottsforskning. Hur ser Kommissionen för jämlik hälsa på äldre och fysisk aktivitet? Ska det bara vara stockholmare i de rika delarna av regionen som får denna möjlighet?
– Vi har tittat på befolkningen och varför hälsa är ojämlikt fördelat i befolkningen. Här finns två olika förklaringar, dels vad man gjort tidigare i livet som tidiga insatser, dels vilka livsvillkor vi lever i dag i till exempel stadsmiljön.

Seniorer ansvarar för aktiviteter

Hälsoprojektet i Solna Stad har pågått i många år och är en del i den ordinarie verksamheten där testdeltagarna är så engagerade att de håller i vissa träningsgrupper. Frida Bergström är hälsopedagog och biträdande verksamhetschef vid Solna stad. Hur hittar den äldre befolkningen er och er verksamhet?
– Många äldre personer i Solna har varit med i Hälsoprojektet och har varit ingången för att göra det vi gör idag. Samtidigt hade vi rätt personer på rätt plats i kommunen som vågade satsa på fysisk aktivitet för äldre. Nu är den en befintlig verksamhet, men skulle inte existera utan pensionärsföreningar, lokalanläggningar och frivilliga seniorer som engagerar sig som ledare.

Sparar resurser och vinner engagemang

Bild på Frida BergströmEr kommun har insett att genom att satsa på äldres hälsa och anställa hälsopedagoger sparar ni inte bara resurser utan vinner även äldres engagemang.
– Det är tack vare Hälsoprojektet där de äldre själva skapade efterfrågan. De var engagerade i åtta veckor och när denna period tog slut, precis när de hade fått mersmak och byggt upp en samvaro, ställde vi oss frågan – vad kan vi göra för att möta detta. Vi tog kontakt med lokala friskvårdsanläggningar för att höra vad de kan erbjuda de äldre i kommunen. Det har lett till sänkta priser och bättre villkor för seniorer vilket lett till att vi idag kan erbjuda olika aktiviteter som 90+-träningar som pågår två gånger i veckan, träningspass, cykel, yoga och promenader, säger Frida Bergström.

Krav på fysisk aktivitet i upphandlingar?

Borde krav på rätt till fysisk aktivitet i minst en timme om dagen inskrivas i upphandlingar?
– Fysisk aktivitet på recept behöver bli mer känt inom vården så att fler skriver ut dem, som läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor. Kunskapsstöden till vården bättre och fler skriver ut. Förebyggande, preventivt och långsiktigt, säger Ella Bohlin.

Seniorer har rätt till träningsaktiviteter som leds av personal som har kunskap och kompetens. För att bemöta detta – ska det vara ett krav i kommunens respektive landstingens upphandlingar för att bevara rättigheten och borde inte fler kommuner uppmärksamma det framgångsrika arbete som ni gör?
– Fysisk aktivitet bidrar inte bara till samhällsekonomiska besparingar utan även den respons den ger i form av glädje och ren lycka. Det är stor efterfrågan på våra aktiviteter och seniorerna vill röra på sig, men det är den sociala delen och fikan efteråt som betyder minst lika mycket, säger Frida Bergström.