Peter Schantz installationsföreläsning

Bild på Peter Schantz från installationsföreläsningenSal 1505 var fylld när professor Peter Schantz höll sin installations-föreläsning "Rörelse som en röd tråd mellan hållbar utveckling och muskulär anpassning"

Genom årmiljoner av mänsklig utveckling har energibrist varit en ständig föreslagare. Därför har energisnålhet under rörelse varit av vikt för överlevnad. I sin forskning har Peter Schantz visat att muskulaturen kan anpassas så att den förändrar sin muskelfibertyper, och det leder intressant nog till en mer energisnål muskulatur. På samma sätt är samhället i behov av en ökad energisnålhet för att utvecklingen ska kunna bli hållbar. Hur ska vi samtidigt kunna vara så fysiskt aktiva att vi inom hela befolkningen uppnår minimikraven av fysisk aktivitet för en god hälsa? Det är svårt att förstå hur detta ska gå till utan att vi nyttjar vårt behov av förflyttningar genom att vara fysiskt aktiva. Så har det alltid varit fram till efter andra världskriget, när bilarna successivt började bli fler och på ett dramatiskt sätt har reducerat vår naturliga fysiska aktivitet.

Fysisk aktiv arbetspendling

Mot denna bakgrund finns på GIH ett forskningsprojekt om fysiskt aktiv arbetspendling (faap). För att undersöka och analysera vad som karakteriserar faap i Stor-Stockholm har projektet tre syften:

  • - att belysa vad som utmärker existerande beteendemönster och miljöer knutna till fysiskt aktiv arbetspendling i Stor-Stockholm
  • - att belysa vilka effekter dessa mönster av fysisk aktivitet kan ha på den fysiska och psykiska hälsan och välbefinnandet
  • - att belysa i vilken utsträckning existerande beteendemönster av fysiskt aktiv arbetspendling går att tillämpa inom befolkningen i Stor-Stockholm under nuvarande respektive förbättrade betingelser

Just nu arbetar GIH med att mäta energiomsättningen under cykling och gång till arbetet, och relaterar detta till fysiologisk och epidemiologisk kunskap om påverkan på olika hälsovariabler.

Nyligen har det även inletts ett samarbete med Umeå och Stockholms universitet för att belysa hur mycket bättre luft som kan erhållas i Stockholmsregionen om fler börjar cykla till arbetet. Studien ska ses mot bakgrund av att luftföroreningar är vår tids största miljöhälsoproblem där 430 000 personer per år i Europa dör i förtid på grund av partiklar. Här är det vägtrafiken som är den största lokala utsläppskällan.

Olika aspekter av energi skapar således en röd tråd mellan rörelse, hållbar utveckling och muskulär anpassning.

Här kan du ta del av professor Peter Schantz presentation.