Projektassistent till forskningsprojekt inom fysisk aktivitet och hjärnhälsa

ANSLAG

Anslås 2019-02-01
Nedtas 2018-02-23
Dnr GIH 2018/576

ANGÅENDE ANSTÄLLNING SOM PROJEKTASSISTENT TILL FORSKNINGSPROJEKT INOM FORSKNINGSGRUPPEN FYSISK AKTIVITET OCH HJÄRNHÄLSA (50%)

Prefekten har den 28 januari 2019 beslutat att anställa Frida Björkman som projektassistent under perioden 1 februari 2019 – 30 juni 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 22 februari 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 1 februari 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.