Projektassistent för framtagande av undervisningsmaterial inom ämnet idrott och hälsa för elever med synnedsättning, 10%

ANSLAG

Anslås 2017-06-01
Nedtas 2017-06-23
Dnr GIH 2017/179

Angående anställning som projektassistent för framtagande av undervisningsmatrerial inom ämnet idrott och hälsa för elever med synnedsättning.

Rektor Karin Larsén har den 31 maj 2017 beslutat att anställa Victoria Lindqvist och Elin Gräslund som projektassistenter under perioden 1 juni 2017 t.o.m. 31 december 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 23 juni 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 1 juni 2017

Susanne Löthman

 

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Projektassistent för framtagande av undervisningsmaterial inom ämnet idrott och hälsa för elever med synnedsättning, 10 %

med placering vid enheten Kultur och lärande.

Ämnesbeskrivning

GIH har tillsammans med Synskadades Riksförbund och Parasport Sverige erhållit medel från Allmänna Arvsfonden för projektet Idrott, fysiska aktivitet och hälsa för barn och unga med synnedsättning. Projektet är nu inne på sitt andra år och GIH har ansvar för att utveckla och komplettera befintligt undervisningsmaterial med ingående elevuppgifter inom ämnet idrott och hälsa för elever med synnedsättning.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att under handledning ansvara för att utveckla undervisningsmaterial och lär uppgifter inom ramen för ämnet idrott och hälsa för elever med synnedsättning.

I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra ett tema med inriktning mot elever med synnedsättning på GIH:s Konvent hösten 2017, tillsammans med medarbetare från Synskadades Riksidrottsförbund och Parasport Sverige.

I arbetsgruppen kommer även representanter från SISU idrottsutbildarna att ingå.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som projektassistent är den som har:

 • avlagt magisterexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande,
 • visat pedagogisk skicklighet,
 • erfarenhet av arbete med elever med synnedsättning

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • stor vikt läggs vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning och arbete med elever med synnedsättning
 • stor vikt läggs vid erfarenhet av anställning som ämneslärare i idrott och hälsa
 • stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet i övrigt för anställningen,
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning, 6 mån, motsvarande 10 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 22 maj 2017.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare Suzanne Lundvall, tel. 0733 68 68 87

Fackliga företrädare är:

 • Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
 • Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar och administrativa meriter
 • i förekommande fall, en kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet,

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/179 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 14 maj 2017