Vaktmästare vid behov.

ANSLAG

Anslås 2019-06-03
Nedtas 2019-06-25
Dnr GIH 2019/209

Angående anställnig som Vaktmästare, extra vid behov

IT-chef Sofie Kierkegaard har den 3 juni 2019 beslutat att anställa Tom Hallin som vaktmästare vid behov.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av vaktmästare vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 24 juni 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 3 juni 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.