Vaktmästare (100%)

ANSLAG

Anslås 2018-10-26
Nedtas 2018-11-17
Dnr GIH 2018/356

Angående anställning som vaktmästare (100%)

Förvaltningschefen har den 26 oktober 2018 beslutat att anställa Staffan Kjellgren som vaktmästare fr.o.m. 12 november 2018.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av vaktmästare vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 16 november 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 26 oktober 2018

Kimmy Tran Ho

Lön- och HR-administratör

Delges de sökande via GIH:s hemsida.