Tillförordnad avdelningschef till utbildnings- och forsknings-avdelningen (vikariat 20 %)

ANSLAG

Anslås 2017-08-14
Nedtas 2017-09-05
Dnr GIH 2017/166

Angående anställning av tillförordnad avdelningschef till utbildnings- och forskningsavdelningen (vikariat 20 %)

Förvaltningschef Björn Sandahl har den 17 juli 2017 beslutat att anställa Bengt Larsson som tillförordnad avdelningschef under perioden 17 juli 2017 t.o.m. dock längts 1 mars 2018.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av studieadministratör vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 6 september 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 14 augusti

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Tillförordnad avdelningschef till utbildnings- och forskningsavdelningen (vikariat 20 %)

Gymnastik- och idrottshögskolan är ett lärosäte i det lilla formatet, med en förvaltningsorganisation som består av ett trettiotal medarbetare. Förvaltningen bistår hela organisationen med administrativt stöd, och medarbetarna har ofta ansvar för flera verksamhetsdelar. Med anledning av ordinarie chefs sjukskrivning utlyses därför ett vikariat som tillförordnad avdelningschef vid Utbildnings- och forskningsavdelningen.

Arbetsuppgifter

Den tillförordnade avdelningschefen är chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen. I uppdraget ingår:

 • Att ansvara för avdelningens verksamhet och resultat.
 • Att leda och fördela arbetet för avdelningens medarbetare.
 • Att ansvara för samverkan mellan avdelningen och övriga verksamheter vid GIH som berörs av avdelningens ansvarsområden.
 • Budgetansvar för avdelningen.
 • Representera arbetsgivaren i Arbetsmiljö- och likabehandlingsgruppen.

Den tillförordnade avdelningschefen rapporterar till förvaltningschefen.

Behörighetskrav

 • Akademisk examen från universitet eller högskola.
 • Tidigare ledarerfarenhet vid en myndighet.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid goda kunskaper om organisation av och förutsättningar för högre utbildning och forskning.
 • Mycket stor vikt läggs vid god samarbets- och kommunikationsförmåga, och förmåga att skapa goda relationer inom och utom organisationen.
 • Mycket stor vikt läggs vid den sökandes förmåga att leda avdelningen utifrån GIH:s medarbetarskaps- och ledarskapspolicy.
 • Stor vikt läggs vid att du är lösnings- och resultatorienterad och kan prioritera bland uppgifter i tidvis hög arbetsbelastning.
 • Vikt läggs vid högre akademisk examen (licentiat eller doktorsexamen)

Mycket stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

Varaktighet/Arbetstid

Tjänsten är ett vikariat med tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse. Vikariatet sträcker sig till ordinarie befattningshavares återgång i tjänst, dock längst t o m 1 mars 2018. Tjänstens omfattning är 20 % av heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av förvaltningschef Björn Sandahl, 08-120 537 04

Fackliga företrädare är:

 • Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
 • Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska förutom ett personligt brev innefatta en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter (CV).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/166 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 23/5 2017.