Tentamensvakter.

ANSLAG

Anslås 2019-09-27
Nedtas 2019-10-19
Dnr GIH 2019/290

Angåendeanställning somTentamensvakter

Prefekt Suzanne Lundvall har den 26 september 2019 beslutat att anställa Lennart Schöldberg som tentamensvakt. Det är en intermittentanställning och gäller under 12 månader fr.o.m. det datum så anställningsbekräftelse undertecknas av arbetsgivaren.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av tentamensvakt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 18 oktober 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 27 september 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.