Receptionist (100%)

ANSLAG

Anslås 2019-07-01
Nedtas 2019-07-23
Dnr GIH 2019/263

ANGÅENDE ANSTÄLLNING SOM RECEPTIONIST.

Förvaltningschef har den 1 juli 2019 beslutat att anställa Anneli Olani på en visstidsanställning (VASA) som receptionist under perioden 2019-09-01 - 2020-09-18.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av receptionist vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 22 juli 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.
GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 1 juli

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.