Psykolog inom projektet fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner 20%

ANSLAG

Anslås 2017-08-30
Nedtas 2017-09-21
Dnr GIH 2017/270

Angående anställning som psykolog till forskningsprojekt om fysisk aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner (20 %)

Prefekt Suzanne Lundvall har den 30 augusti 2017 beslutat att anställa Frida Strömberg som psykolog inom projektet fysisk aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner under perioden 2017-09-01 t.o.m. 2018-02-28.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av lektor vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 21 september 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 30 augusti

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.

 


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, söker

Psykolog inom projektet fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner (20%)

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Ämnesbeskrivning

Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH är forskningen organiserad i tre övergripande inriktningar: Prestation och träning, Fysisk aktivitet och hälsa samt Kultur och lärande.

Anställningen projektforskare, inriktning psykologi har ett huvudsakligt fokus mot forskning inom psykologiskt orienterade frågor inom psykisk hälsa och kognitiv beteendeterapi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskningsuppgifter samt handledning inom projektet Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som:

– är Legitimerad psykolog

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

– mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av praktiskt arbete med inriktning mot psykologi och metoder för beteendeförändringar

– vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgift­er som ingår i anställningen

– vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning motsvarande 20% av heltid., anställning 6 månader från anställningsdatum.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av Victoria Blom,

tel. 070-721 30 29.

Fackliga företrädare är

  • Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 80
  • Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/270 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 15/8 2017.