Projektforskare till forskningsprojektet

ANSLAG

Anslås 2016-11-25

Nedtas 2016-12-19

Dnr GIH 2016/551

ANGÅENDE ANSTÄLLNING AV FORSKARE TILL FORSKNINGSPROJEKTET ELITIDROTTS-SATSNINGAR FÖR BARN (GIH 2016/551).

Prefekt Suzanne Lundvall har den 25 november 2016 beslutat att anställa Jenny Svender som projektforskare till forskningsprojekt elitidrottssatsningar för barn fr.o.m. den 28 november 2016 t.o.m. 23 december 2016.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 18 oktober 2016, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 25 november 2016

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker:

Projektforskare till forskningsprojektet Elitidrottssatsningar för barn (100 %)

med placering vid enheten för Kultur och lärande.

Ämnesbeskrivning

Anställningen är tidsbegränsad och innebär en månads arbete inom ramen för ett forskningsprojekt rörande elitidrottssatsningar för barn. Vetenskapligt ansvarig för projektet är professor Karin Redelius.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår dels att ansvara för en intervjustudie, vilket inkluderar genomförande av intervjuer, transkribering samt analys och skriftlig rapportering, dels att följa upp, fördjupa och skriftligt rapportera en kartläggning av elitidrottssatsningar bland barn.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap, eller inom ett motsvarande samhällsvetenskapligt område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att genomföra kvalitativa studier, särskilt intervjustudier, inom ett idrottsvetenskapligt område.
  • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen; personen ska vara noggrann, ha god analytisk förmåga samt ha förmåga att organisera och planera ett forskningsprojekt.
  • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
  • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning under 4-6 veckor dock längst till och med 31 december 2016. Sysselsättningsgrad motsvarande heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01 eller av professor Karin Redelius, tel. 070-399 95 75.

Fackliga företrädare är Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817.

Ansökningsförfarande

  • Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
  • en sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter (CV),
  • en kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig verksamhet.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2016/551 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 8 november 2016.