Projektforskare till forskningsprojekt om aktivitetsbaserade kontor.

ANSLAG

Anslås 2019-08-27
Nedtas 2019-09-18
Dnr GIH 2019/221

Angående anställning som Projektforskare till forskningsprojekt om aktivitetsbaserade kontor (100 %)

Rektor har den 27 juli 2019 beslutat att anställa Gisela Bäcklander som projektforskare under perioden 1 oktober 2019- 1 oktober 2020.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektforskare vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 17 september 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 27 augusti 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.