Projektforskare till forsknings-projektet Elitidrottssatsningar för barn

ANSLAG

Anslås 2017-06-12
Nedtas 2017-07-04
Dnr GIH 2017/186

Angående anställning som projektforskare till forskningsprojektet elitidrottssatningar för barn.

Prefekt Suzanne Lundvall har den 9 juni 2017 beslutat att anställa Matthis Kempe Bergman som projektforskare under perioden 12 juni 2017 t.o.m. 7 juli 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 3 juli 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 12 juni 2017

 

Susanne Löthman

Personalavdelningen 

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Projektforskare till forskningsprojektet Elitidrottssatsningar för barn (100 %)

med placering vid enheten för Kultur och lärande.

Ämnesbeskrivning

Anställningen är tidsbegränsad och innebär cirka en månads arbete (29/5-30/6 2017) inom ramen för ett forskningsprojekt rörande elitidrottssatsningar för barn. Vetenskapligt ansvarig för projektet är professor Karin Redelius.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår dels att genomföra intervjuer, vilket inkluderar genomförande transkribering samt analys och skriftlig rapportering, dels att följa upp, fördjupa och skriftligt rapportera en kartläggning av elitidrottssatsningar bland barn.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap, eller inom ett motsvarande samhällsvetenskapligt område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att genomföra kvalitativa studier, särskilt intervjustudier, inom ett idrottsvetenskapligt område.
  • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen; personen ska vara noggrann, ha god analytisk förmåga samt ha förmåga att organisera och planera ett forskningsprojekt.
  • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
  • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning, cirka 1 månad, heltid. Tillträde snarast möjligt, dock tidigast 29 maj 2017.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01 eller av professor Karin Redelius, tel. 0703 999575.

Fackliga företrädare är:

  • Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
  • Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • en sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter (CV),
  • en kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig verksamhet.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/186 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 19/5 2017