Projektforskare inom studie Trygg idrott.

ANSLAG

Anslås 2019-09-25
Nedtas 2019-10-17
Dnr GIH 2019/405

Angående anställning som Projektforskare inom studie Trygg idrott: Från policy till praktik mot sexuella övergrepp inom idrotten (35%)

Prefekt har den 24 september 2019 beslutat att anställa Susanne Johansson som projektforskare under perioden 1 oktober 2019- 15 mars 2020.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektforskare vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 16 oktober 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 25 september 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.