Projektforskare till forskningsprojekt 50%

ANSLAG

Anslås 2018-10-23
Nedtas 2018-11-14
Dnr GIH 2018/387

Angående anställning som projektforskare till forskningsprojekt om fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar (50%)

Rektor Per Nilsson har den 23 oktober 2018 beslutat att anställa Gisela Nyberg som projektforskare.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektforskare vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.


Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 14 november 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 23 oktober 2018

Kimmy Tran Ho
Personalavdelningen 

Delges de sökande via GIH:s hemsida.