Projektassistent till strategisk insats för utveckling av masterprogram i idrottsvetenskap 50 %

Anslag

Anslås 2017-10-02
Nedtas 2017-10-24
Dnr GIH 2017/359

Angående anställning som projektassistent strategisk insats för utveckling av masterprogram, (50 %)

Prefekt Suzanne Lundvall har den 2 oktober 2017 beslutat att anställa Susanne Johansson, som projektassistent under perioden 2017-10-02-2018-02-28.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 25 okotber 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 2 oktober 2017

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Projektassistent till strategisk insats för utveckling av Masterprogram i idrottsvetenskap 50 %

För närvarande med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.

Inriktning

Gymnastik- och idrottshögskolan skall under hösten genomföra strategiska insatser för en utveckling av Masterprogrammet i idrottsvetenskap 120 hp. Satsningen innebär en genomlysning av programmets struktur, utbildningsplan, progression och kursutbud. I genomlysningen skall ingå en internationell utblick och en granskning av ett antal kvalitetsaspekter. Masterprogrammets utbildningsledare ansvarar för ledning och genomförandet av den strategiska insatsen, vilken kommer att medföra ett behov av ett omfattande utredningsarbete. Utredningen kommer att starta under september 2017 och avslutas i februari 2018.

Avrapportering under arbetets gång sker till prefekt. Slutlig rapporteringen av uppdrag sker till högskolestyrelsen vid GIH.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår administrativa moment såsom kartläggningsarbete i form av alumnienkäter, uppföljning utvärderingar och kvalitetssäkringsdokument, insamlande av utbildnings- och kursplaner från nationella och internationella lärosäten, analysarbete av programuppbyggnad, progression och innehåll, omvärldsanalys och anställningsbarhet samt utformande av rapport. I arbetet ingår minst två internationella besök på lärosäten utanför Sverige och resor inom Sverige.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som projektassistent på denna anställning är den som har:

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

– Mycket stor vikt läggs vid skicklighet och erfarenhet av undersökande arbete samt rapportskrivning

– Mycket stor vikt läggs vid förmågan att utforma enkäter, och bearbetning samt analys av statistisk.

– Stor vikt läggs vid kunskap och erfarenhet av FoU-arbete

– Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag.

– Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom ansvarstagande och engagemang.

– Stor vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

– En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV)

– Kortfattad skriftlig redogörelse om erfarenhet av kartläggningsarbeten, rapportskrivning.

– Lista på referenspersoner

Ovanstående ska kunna intygas vid anmodan.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning motsvarande 50 % av heltid, dock längst till och med 2018-02-28. Tillträde med start så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall,

tel. 070-772 89 01. För ytterligare information om beslut Särskilda insatser, se protokoll med bilaga, HS 2017/3.

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings­kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/359 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 27/9 2017.