Projektassistent till projekt för framtagande av kravprofil för yrkesgruppen hälsopedagoger

ANSLAG

Anslås 2018-07-03
Nedtas 2018-07-25
Dnr GIH 2018/295

ANGÅENDE ANSTÄLLNING SOM PROJEKTASSISTENT

Prefekt har den 2 juli 2018 beslutat att anställa Vladimir Savecs som projektassistent under perioden 1 augusti 2018 – 31 december 2018.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 26 juli 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 3 juli 2018

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Projektassistent till projekt för framtagande av kravprofil för yrkesgruppen hälsopedagoger

Ämnesbeskrivning

Vid GIH utbildas hälsopedagoger vid ett hälsopedagogprogram (180 hp) som ger en kandidatexamen i idrottsvetenskap med inriktning folkhälsa. Motsvarande utbildningar finns på andra högskolor, dock saknas idag en enhetlig kravprofil för yrkesgruppen. GIH har fått i uppdrag av forskningsinstitutet RISE att ta fram en sådan kravprofil för yrkesgruppen hälsopedagoger.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att i samråd med projektledaren för projektet på GIH ta fram en kravprofil för yrkesgruppen hälsopedagoger. Kravprofilen ska innehålla till exempel formella utbildningskrav och examina, krav på praktik och erfarenhet samt efterfrågad kompetens för praktisk tillämpning av yrket. Jämförelse ska göras av utbildningar och examina i befintligt utbud, nationellt och i ett urval av europeiska länder. Urval av europeiska länder med specifika regioner är Holland, Spanien, Storbritannien samt Ungern. Delleverans ska göras till projektledaren under oktober 2018, och slutleverans beräknas ske i december 2018.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • avlagt kandidatexamen inom idrottsvetenskap, vårdvetenskap, medicin eller motsvarande område.
  • har dokumenterad erfarenhet av och/eller kunskap om hur hälsopedagogik utövas i praktiken.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av att tolka, analysera och sammanställa information för beslutsunderlag, standardisering, kravprofil eller liknande.
  • Stor vikt läggs vid förmåga att se och värdera andra funktioner och yrkesroller, sätta dem i relation till hälsopedagogyrket, och hur de bidrar till helheten.
  • Stor vikt läggs vid förmåga att själv ta initiativ för utveckling av arbetet och processen.
  • Stor vikt läggs vid förmåga att tillgodogöra sig, bearbeta och sammanfatta vetenskaplig och annan text på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning, 5 mån, motsvarande 50 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast den 1 augusti 2018.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Ponten (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Projektledare:

Elin Ekblom Bak, tele 08-120 538 61

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • en sammanställning av utbildningar, anställningar och vetenskapliga meriter (CV),
  • en kortfattad skriftlig redogörelse för tidigare arbetslivserfarenhet och vetenskaplig verksamhet,
  • ett personligt brev.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med GIH 2018/295 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 25 juni 2018.