Projektassistent till forskningsprojektet nutritionens betydelse för den muskulära anpassningen till träning

ANSLAG

 

Anslås 2019-03-18
Nedtas 2019-04-09
Dnr GIH 2019/99

Angående anställning som Projektassistent till forskningsprojektet nutritionens betydelse för den muskulära anpassningen till träning (100%)

Prefekt Suzanne Lundvall har den 18 mars 2019 beslutat att anställa Oscar Horwath som projektassistent fr.o.m. 1 april 2019 t.o.m. 30 juni 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 8 mars 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 18 mars 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.