Projektassistent till forskningsprojekt.

ANSLAG

 

Anslås 2019-02-15
Nedtas 2019-03-09
Dnr GIH 2019/19

Angående anställning som Projektassistent till forskningsprojekt (50%)

Prefekt Susanne Lundvall har den har den 15 februari 2019 beslutat att anställa Lina Nilsson som projektassistent.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 8 mars 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 15 februari 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.