Projektassistent till forskningsprojekt om rörelse, hälsa och miljö.

ANSLAG

Anslås 2019-09-19
Nedtas 2019-10-11
Dnr GIH 2019/331

Angående anställning som Projektassistent till forskningsprojekt om rörelse, hälsa och miljö (100%)

Rektor har den 17 september 2019 beslutat att anställa Karin Olsson som projektassistent under perioden 18 september 2019 – 17 januari 2020.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 10 oktober 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 19 september 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.