Projektassistent till forskningsprojekt om fysisk och kognitiv träning för äldre

ANSLAG

Anslås 2017-08-22
Nedtas 2017-09-13
Dnr GIH 2017/237

Angående anställning som projektassistent till forskningsprojekt om fysisk och kognitiv träning för äldre (100 %)

Rektor Karin Larsén har den 22 augusti 2017 beslutat att anställa Daniel Väisänen som projektassistent till forskningsprojekt om fysisk och kognitiv träning för äldre (100 %) under perioden 2017-09-01 t.o.m. 2018-07-31.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av lektor vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 12 september 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 22 augusti

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida. 


 

 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. GIH har en egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och bedriver avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker:

Projektassistent till forskningsprojekt om fysisk och kognitiv träning för äldre (100 %)

med placering vid enheten för Fysisk aktivitet och hälsa.

Ämnesbeskrivning

GIH bedriver tillsammans med Aging research center, vid Karolinska Institutet (KI) ett forskningsprojekt om hur fysisk aktivitet kan främja kognitiva förmågor hos friska äldre.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att genomföra konditionstester med äldre deltagare i en träningsstudie samt att i samverkan med projektledaren på Aging research center organisera tidsschema för testning och blodprovstagning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • avlagt kandidatexamen, magisterexamen eller masterexamen inom idrottsvetenskap, hälsopedagogik, fysioterapi, fysiologi, medicin eller motsvarande område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av att genomföra syreupptagningsmätningar med gasanalys (oxycon pro).
  • Stor vikt läggs vid erfarenhet av att genomföra submaximala konditions­test på cykelergometer och maximala konditionstester på löpband.
  • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen; personen ska vara noggrann, ha helhetsperspektiv, analytisk förmåga, förmåga att organisera, planera och samverka med såväl forskare som studiedeltagare.
  • Vikt läggs vid erfarenhet av att konditionstesta äldre individer.
  • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning, 11 månader, motsvarande 100 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 1/9 2017.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare

Maria Ekblom, 070-003 95 86 eller projektledare
Örjan Ekblom, 072-510 48 59.

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

– en sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),

– en kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet,

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/237 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 22 juni 2017.