Projektassistent till forskningsprojekt inom HPI-gruppen på GIH

ANSLAG

Anslås 2019-07-09
Nedtas 2019-07-31
Dnr GIH 2019/154

Angående anställning som Projektassistent till forskningsprojekt inom HPI-gruppen på GIH (100 %)

Rektor har den 9 juli 2019 beslutat att anställa Tobias Holmlund som projektassistent under perioden 1 november 2019 – 31 oktober 2020.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 30 juli 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 9 juli 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.