Projektassistent till forskargruppen fysiskt aktivitet och hjärnhälsa (100%)

ANSLAG

Anslås 2018-01-31
Nedtas 2018-02-22
Dnr GIH 2017/525

Angående anställning som projektassistent

Rektor Karin Larsén har den 30 januari 2018 beslutat att anställa Kristina Larsson som projektassistent.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 21 februari 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 31 januari 2018

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter

Gymnastik- och idrottshögskolan söker:

Projektassistent till forskargruppen fysiskt aktivitet och hjärnhälsa (100 %)

Ämnesbeskrivning

Forskargruppen Fysisk aktivitet och hjärnhälsa vid GIH genomför ett flertal forskningsprojekt där vi studerar betydelsen av stillasittande och träningsbeteende för hälsosamma hjärnfunktioner såsom kognitiv förmåga och psykisk hälsa.

Arbetsuppgifter

GIH biträder Folkhälsomyndigheten vid en datainsamling, Assistenttjänsten innebär deltagande i insamling av data kring barns och vuxnas fysiska aktivitetsmönster. Studien genomförs i hela landet, varför resor i tjänsten förekommer. I arbetsuppgifterna ingår att medverka vid datainsamling, sköta kontakter med studiedeltagare. Datainsamling sker via accelerometri och enkäter. Datainsamling avseende barn kommer att ske i skolmiljö, varför en del av tjänsten inbegriper arbete med att kontakta skolor.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • Avlagt akademisk magisterexamen i relevant ämnesområde.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att planera, samordna och genomföra datainsamling med accelerometer och enkät.
  • Stor vikt läggs vid erfarenhet av att sköta kontakter med studiedeltagare och arbete i skolor.
  • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen såsom noggrannhet, förmåga till helhetsperspektiv, analytisk förmåga, samt förmåga att organisera, planera och samverka med såväl forskare som det omgivande samhället.
  • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
  • Vikt läggs vid förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning till och med 31 december 2018, motsvarande 100% av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 1 januari 2018.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall,

tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Projektledare:

Örjan Ekblom, tel 072-5104859

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • en sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter (CV),
  • en kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet,

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med GIH 2017/525 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 22 december 2017.