Projektassistent, fysisk aktivitet och hjärnhälsa (100%)

ANSLAG

Anslås 2019-01-18
Nedtas 2019-02-09
Dnr GIH 2018/575

Angående anställning som projektassistent, fysisk aktivitet och hjärnhälsa (100%)

Prefekten Suzanne Lundvall har den 14 januari 2019 beslutat att anställa Kristina Larsson som projektassistent från och med 2019-02-01 till och med 2019-05-31.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 8 februari 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 18 januari 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.