Projektassistent för epidemiologiska analyser av akuta idrottsskador i Sverige (100%)

Anslås 2018-01-31
Nedtas 2018-02-22
Dnr GIH 2018/30

Angående anställning som projektassistent

Prefekt Suzanne Lundvall har den 30 januari 2018 beslutat att anställa Malin Åman som projektassistent.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 21 februari 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 31 januari 2018

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.


Projektassistent för epidemiologiska analyser av akuta idrottsskador i Sverige (100%)

med placering vid enheten för Prestation och träning.

Ämnesbeskrivning

Akuta skador är ett problem inom den organiserade idrotten i Sverige. Kartläggning och kunskap kring idrottsskador behövs för att kunna förhindra att fler skador uppstår. Data kring skador rapporterade till försäkringsbolaget Folksam från 2006-2015 från licensierade idrottare har analyserats i en doktorsavhandling vid GIH. Resultaten visade att det finns ett behov av skadeförebyggande insatser speciellt inom motorcykelsport, lagidrotter inom bollsporter och ishockey. Framför allt bör preventionen fokusera på knäskador då de både var de vanligaste skadorna och de vanligaste skadorna att leda till medicinsk invaliditet. De allvarliga huvud- och övre extremitetsskadorna behöver också uppmärksammas. Nu ska ytterligare analyser av skadedata utföras för att vidareutveckla dessa resultat. Bland annat planeras ytterligare uppföljning av knä- och korsbandsskador samt andra allvarliga skador.

 Arbetsuppgifter

  • Analysera förekomst av korsbandsskador inom innebandy och handboll mellan åren 2006-2015.
  • Djupare analyser av skadedata inom vissa kroppslokalisationer och idrotter
  • Färdigställande av manuskript för publicering i vetenskaplig tidskrift

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som:
Har avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Stor vikt läggs vid erfarenhet av och kunskap kring arbete med idrottsskadedata, samt analyser av skadedata.
  • Stor vikt läggs vid erfarenhet av statistisk analys när det gäller epidemiologisk data på nationell nivå.
  • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen såsom noggrannhet och analytisk förmåga.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning, 1,5 månad från tillträdesdag dock längst tom 15 mars, 100 % av heltid. Tillträde 1 februari 2018 eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av Toni Arndt (ordf Forsknings- och forskarutbildningsnämnden) 08-120 537 39. Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg, (SACO) 08-120 538 02 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 538 17.

Ansökan

Handlingar skickas elektroniskt på engelska eller svenska och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • en sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
  • en kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet relaterat till bedömningsgrunderna

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med GIH 2018/ 30 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 23 januari 2018.