Professor i idrottsvetenskap, inriktning arbetsfysiologi

ANSLAG

Anslås 2019-02-01
Nedtas 2019-02-23
Dnr GIH 2017/399

Angående anställning som Professor i idrottsvetenskap, inriktning arbetsfysiologi

Rektor har den 31 januari 2019 beslutat att anställa Abram Katz som professor från och med den 1 mars 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av professor vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 22 februari 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 1 februari 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Professor i idrottsvetenskap, inriktning arbetsfysiologi

med placering vid Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap, inriktning integrativ arbetsfysiologi omfattar forskning om människokroppens anpassning till fysisk aktivitet under olika betingelser.

Arbetsuppgifter

Vid GIH är arbetsfysiologi ett viktigt kunskapsområde, såväl forsknings-, utbildnings- som samverkansmässigt.
 
GIH har välutrustade nya laboratorier i rörelselära, fysiologi och tillämpad idrottsvetenskap. Innehavaren av tjänsten skall leda och utveckla arbetet på det fysiologiska laboratoriet och förutsätts ha en bred metodologisk kunskap.

I arbetsuppgifterna ingår främst forskning och forskarutbildning inom arbetsfysiologi. Även undervisning på grund- och avancerad nivå samt samverkan med det omgivande samhället ingår i arbetsuppgifterna.

Innehavaren förväntas även utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en professur, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt ämnesrepresentation nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är enligt högskoleförordningen 4 kap 3 § den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet för anställningen. Som allmänt behörighetskrav gäller förmågan att samarbeta och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer vetenskaplig skicklighet att viktas högre än pedagogisk skicklighet som i sin tur följs av övriga meriter. Särskild vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet för anställningen.

En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske. Samtliga bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

1. Vetenskaplig skicklighet


Punkterna är listade utan inbördes rangordning.

 • internationellt erkänd inom tjänstens ämnesbeskrivning (dokumenterad genom t.ex. inbjudna föredrag, samt gransknings- och opponentuppdrag),
 • självständiga forskningsinsatser, som i betydande grad överstigande vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt,
 • vetenskapliga publikationer av hög kvalitet i internationella tidskrifter med peer-review, erfarenhet som forskningsledare, skicklighet att leda projekt och att utveckla och leda forskningsverksamhet,
 • förmåga att erhålla egna forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens från forskningsråd, stiftelser, näringsliv, osv,
 • pågående internationellt forskningssamarbete,
 • huvudhandledarskap för forskarstuderande som avlagt doktorsexamen,
 • dokumenterad pågående doktorandhandledning och forskningsverksamhet.

2. Pedagogisk skicklighet


Punkterna är listade utan inbördes rangordning.

 • genomgången pedagogisk utbildning eller motsvarande,
 • pedagogisk erfarenhet och skicklighet från olika undervisningsformer på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, dokumenterad såväl kvalitativt som kvantitativt,
 • självständigt ansvar för kurs eller kursmoment, samt utveckling av undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

3. Personlig lämplighet


Personlig lämplighet för anställningen, d.v.s. den förmåga som i övrigt behövs för att kunna fullgöra anställningen väl, så som samarbetsförmåga, beskrivs närmare i GIH:s medarbetarskaps- och ledarskapspolicy.

4. Övriga meriter

 • legitimation som läkare är särskilt meriterande,
 • administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och arbetsuppgifter,
 • förmåga att samverka med det omgivandet samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete,
 • god förmåga att utrycka sig i tal och skrift på engelska.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • En kortfattad redogörelse för den sökandes motiv för att söka tjänsten och ambitioner med framtida verksamhet inom tjänstens ram.
 • Ett övergripande CV.
 • Fullständig publikationslista. Artiklar i tidskrifter med peer-review ska listas separat. Abstract ska inte ingå i publikationsförteckningen.
 • Förteckning över 10 utvalda arbeten, vilka ska biläggas ansökan.
 • Dokumentation av meriter som handledare, pågående och avslutade handledarskap (antingen bifogas de avhandlingar för vilka den sökande varit handledare, eller en förteckning över de arbeten som ingår i respektive avhandling samt kopia av Acknowledgement för varje åberopat handledarskap). Namnen på doktoranderna ska uppges och datum för deras disputationer. Huvudhandledar- respektive handledarskap ska tydligt framgå av redovisningen.
 • Förteckning över de forskningsanslag, som den sökande erhållit i konkurrens under de senaste fem åren, redovisade årsvis med belopp och uppgift om anslagsgivare samt vem som är/var huvudman för anslaget.
 • Vetenskaplig självdeklaration vari den sökande kort beskriver genomförda vetenskapliga projekt och forskningsplaner för de närmast kommande åren. Det ska tydligt framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandes mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
 • Redovisning av pedagogiska meriter varav ska framgå den sökandes förmåga att initiera, utveckla och genomföra nya undervisningsmoment, kurser och undervisningsmetoder. Särskilt ska sådana meriter som avser forskarutbildningskurser framhållas.
 • Redogörelse för den sökandes administrativa meriter.
 • Redogörelse för den sökandes erfarenheter och meriter vad gäller den så kallade tredje uppgiften.
 • Avskrifter av de betyg och övriga handlingar som den sökande åberopar. Dessa skall vara vidimerade.
 • Kontaktuppgifter till tre personer som kan tjäna som referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet, liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. ledar- och samarbetsförmåga.

Sökande skall vara beredd att på anmodan, och med kort varsel, tillställa GIH övriga skrifter ur förteckningen över vetenskapliga arbeten, utöver de tio som skall biläggas ansökan.

GIH använder sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av Rektor Karin Larsén, tel 08 120 537 06 samt av professor Peter Schantz tel 08-120 538 18.

Fackliga företrädare är Anna Ekenberg, SACO-S, tel 08-120 53 802 och Marjan Pontén, OFR/S, tel 08- 120 53 817.

Ansökan

Ansökan märkt med dnr GIH 2017/399 skall ställas till Rektor, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm eller e-post registrator@gih.se senast den 26 november 2017.