Professor i idrott, inriktning fysiologi

Tillsättning av anställning som professor i  idrott inriktning fysiologi

Rektor har den 5 juli 2013, i enlighet med Beredningsrådet för anställningsärenden rekommendation, beslutat att anställa Robert Boushel på heltid som professor i idrott inriktning fysiologi med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap fr.o.m. den 1 september 2013.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga det.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av professor i idrott inriktning fysiologi vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 29 juli 2013, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 5 juli 2013

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

For english version

Ämnesbeskrivning

Idrott inriktning fysiologi omfattar forskning om människokroppens anpassning till fysisk aktivitet.

Arbetsuppgifter

Vid GIH är Idrottsfysiologi ett viktigt kunskapsområde, såväl forsknings-, utbildnings- som samverkansmässigt.

GIH har välutrustade nya laboratorier i rörelselära, fysiologi och tillämpad idrottsvetenskap. Innehavaren av tjänsten skall leda och utveckla arbetet på det fysiologiska laboratoriet och förutsätts ha en bred metodologisk kunskap. I arbetsuppgifterna ingår främst forskning och forskarutbildning inom arbetsfysiologi. Även utbildning på grund- och avancerad nivå samt samverkan med det omgivande samhället ingår i arbetsuppgifterna. Innehavaren förväntas även utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en professur, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt ämnesrepresentation nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är enligt högskoleförordningen 4 kap 3 § den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet för anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer vetenskaplig skicklighet och personlig lämplighet för anställningen att viktas högst, följt av pedagogisk skicklighet som i sin tur följs av övriga meriter. Samtliga bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

1. Vetenskaplig skicklighet

Punkterna a-h är listade utan inbördes rangordning.

a. internationellt erkänd inom tjänstens ämnesbeskrivning (dokumenterad genom t.ex. inbjudna föredrag, samt gransknings- och opponentuppdrag),

b. självständiga forskningsinsatser, som i betydande grad överstigande vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt.

c. vetenskapliga publikationer av hög kvalitet i internationella tidskrifter med peer-review.                                                                   

d. erfarenhet som forskningsledare, skicklighet att leda projekt och att utveckla och leda forskningsverksamhet.

e. förmåga att erhålla egna forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens från forskningsråd, stiftelser, näringsliv, etc,

f. pågående internationellt forskningssamarbete,

g. huvudhandledarskap för forskarstuderande, som avlagt doktorsexamen, dvs aktivt ha arbetat med handledning både i forskarutbildningskurser och i själva forskningsarbetet,

h. dokumenterad pågående doktorandhandledning och forskningsverksamhet.

2. Personlig lämplighet

Personlig lämplighet för anställningen, d.v.s. den förmåga som i övrigt behövs för att kunna fullgöra anställningen väl.

3. Pedagogisk skicklighet

Punkterna a-g är listade utan inbördes rangordning.

a. genomgången formell pedagogisk utbildning motsvarande den som fordras för

docentkompetens,

b. pedagogisk erfarenhet och skicklighet från olika undervisningsformer på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, dokumenterad såväl kvalitativt som kvantitativt,

c. genomgången  handledarutbildning för forskarstuderande,

d. självständigt ansvar för kurs eller kursmoment, samt utveckling av undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå,

4. Övriga meriter

Punkterna a-e är listade utan inbördes rangordning.

a.  Legitimation som läkare är inget behörighetskrav, men är en särskild merit,

b.  administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och arbetsuppgifter,

  1. samarbetsförmåga,

d.  förmåga att samverka med det omgivandet samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete,

e.  god förmåga att utrycka sig i tal och skrift på engelska.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall innefatta följande handlingar i nedanstående ordning och ordnade i 5 identiska buntar:

En kortfattad redogörelse för den sökandes motiv för att söka tjänsten och ambitioner med framtida verksamhet inom tjänstens ram.

Ett övergripande CV.

Fullständig publikationslista. (Artiklar i tidskrifter med peer-review ska listas separat. Abstract ska inte ingå i publikationsförteckningen.)

Förteckning över 10 utvalda arbeten samt 3 exemplar av dessa. (Sökande skall vara beredd att på anmodan, och med kort varsel, tillställa GIH övriga skrifter ur förteckningen över vetenskapliga arbeten.)

Dokumentation av meriter som handledare, pågående och avslutade handledarskap (antingen bifogas de avhandlingar för vilka den sökande varit handledare, eller en förteckning över de arbeten som ingår i respektive avhandling samt kopia av Acknowledgement för varje åberopat handledarskap). Namnen på doktoranderna ska uppges och datum för deras disputationer. Huvudhandledar- respektive handledarskap ska tydligt framgå av redovisningen.

Förteckning över de forskningsanslag, som den sökande erhållit i konkurrens under de senaste fem åren, redovisade årsvis med belopp och uppgift om anslagsgivare samt vem som är/var huvudman för anslaget.

Vetenskaplig självdeklaration vari den sökande kort beskriver genomförda vetenskapliga projekt och forskningsplaner för de närmast kommande åren. Det ska tydligt framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandes mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.

Redovisning av pedagogiska meriter varav ska framgå den sökandes förmåga att initiera, utveckla och genomföra nya undervisningsmoment, kurser och undervisningsmetoder. Särskilt ska sådana meriter vad gäller forskarutbildningskurser framhållas.

Redogörelse för den sökandes administrativa meriter.

Redogörelse för den sökandes erfarenheter och meriter vad gäller den så kallade tredje uppgiften.

Avskrifter av de betyg och övriga handlingar som den sökande åberopar (skall vara vidimerade).

Kontaktuppgifter på 3 personer som kan tjäna som referenspersoner 

GIH kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför vid eventuell senare anmodan kunna lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet, liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. ledar- och samarbetsförmåga. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. GIH har rekryteringsmål om en jämn könsfördelning vid tillsättning av nya tjänster. Då flertalet av professorerna vid GIH för närvarande är män så välkomnas kvinnliga sökande.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av Rektor Karin Henriksson-Larsén, tel 08‑120 537 06 samt av professor Kent Sahlin tel 08-120 538 11

Fackliga företrädare är Lars Pihl, SACO-S, tel 08-120 537 51, Marjan Pontén, , OFR/S, tel 08- 120 538 17

Ansökan

Ansökan märkt med diarienr. 14-667/12 skall ställas till Rektor vid GIH och vara inkommen till Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm eller e-post registrator@gih.se senast den 14 december 2012. Kompletterande handlingar skall ha inkommit till registrator senast den 21 december 2012.