Professor i idrott, inriktning fysiologi

Avbrytande av anställningsförfarande

I enlighet med Beredningsgruppen för Anställningsärendens rekommendation beslutar rektor att avbryta anställningsförfarandet avseende anställningen professor i idrott, inriktning fysiologi. 

Personalorganisationerna är informerade.

En myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas enligt Anställningsförordningen § 21.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Karin Henriksson Larsén efter föredragning av personalhandläggare Ann-Sofi Grapengiesser.

Delges

De sökande

Prefekt

SACO

OFR

Personalavdelningen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har 120 anställda och cirka 1000 studenter. 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

GIH ledigförklarar härmed en anställning som professor i idrott, inriktning fysiologi

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.

Ämnesbeskrivning

Idrott inriktning fysiologi omfattar forskning om människokroppens anpassning till fysisk aktivitet.

Arbetsuppgifter

Vid GIH är idrottsfysiologi ett viktigt kunskapsområde, såväl forsknings-, utbildnings- som samverkansmässigt.

I arbetsuppgifterna ingår främst forskning och forskarutbildning inom arbetsfysiologi. Även utbildning på grund och avancerad nivå samt samverkan med det omgivande samhället ingår i arbetsuppgifterna. Innehavaren förväntas även utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en professur, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt ämnesrepresentation nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma såsom t ex att vara medicinskt ansvarig för den humanbiologiska forskningen vid GIH.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är enligt högskoleförordningen 4 kap 3 § den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet för anställningen.

Ett ytterligare behörighetskrav för denna anställning är att den sökande skall vara legitimerad läkare.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer lika stor omsorg att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Även personlig lämplighet, administrativa och samverkansmässiga meriter tillmäts betydelse.

Vid tillsättningen kommer vetenskaplig skicklighet och personlig lämplighet för anställningen att viktas högst, följt av pedagogisk skicklighet som i sin tur följs av övriga meriter. Samtliga bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

1. Vetenskaplig skicklighet

Punkterna a-h är listade utan inbördes rangordning.

a. ledande i landet och internationellt erkänd inom området för anställningen, dvsdokumenterad skicklighet inom humanfysiologisk forskning med tydlig anknytning till fysisk aktivitet

b. självständiga forskningsinsatser i betydande grad överstigande vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt (ex. inbjudna föredrag, gransknings- och opponentuppdrag av icke ringa omfattning)

c. vetenskapliga publikationer av hög kvalitet i internationella tidskrifter med peer-review och/eller i andra ansedda vetenskapliga publikationer inom aktuellt ämnesområde

d. byggt upp en forskningsverksamhet, innefattande bl. a. doktorander

e. förmåga att erhålla egna forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens från forskningsråd, stiftelser, näringsliv, etc.

f. pågående internationellt forskningssamarbete

g. huvudhandledarskap för minst två forskarstuderande, som avlagt doktorsexamen, dvs självständigt medverkat vid initiering av forskningsprojektet samt aktivt ha arbetat med handledning både i forskarutbildningskurser och i själva forskningsarbetet

h. dokumenterad pågående doktorandhandledning och forskningsverksamhet

2. Personlig lämplighet

Personlig lämplighet för anställningen, d v s den förmåga som i övrigt behövs för att kunna fullgöra anställningen väl

3. Pedagogisk skicklighet

Punkterna a-g är listade utan inbördes rangordning

a. genomgången formell pedagogisk utbildning motsvarande den som fordras fördocentkompetens

b. pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer på grund-, avancerad ochforskarutbildningsnivå av hög kvalitet och betydande omfattning och dokumenterad såväl kvalitativt som kvantitativt

c. handledarutbildning för forskarstuderande

d. självständigt ansvar för kurs eller kursmoment, samt utveckling av undervisning inom grundutbildning och helst även forskarutbildning

e. pedagogisk skicklighet avseende planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination på högskolenivå

f. erfarenhet av att handleda doktorander

g. erfarenhet av individuell handledning utöver doktorandhandledning, t.ex. handledning av självständiga arbeten

3. Övriga meriter

Punkterna a-e är listade utan inbördes rangordning

a. administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och arbetsuppgifter

b. samarbetsförmåga

c. skicklighet i att leda projekt samt att utveckla och leda verksamhet och personal

d. förmåga att samverka med det omgivandet samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete

e. god förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall innefatta följande handlingar i nedanstående ordning och ordnade i 5 identiska buntar:

 • En kortfattad redogörelse för den sökandes motiv för att söka tjänsten och ambitioner med framtida verksamhet inom tjänstens ram.
 • Ett övergripande CV.
 • Fullständig publikationslista. (Artiklar i tidskrifter med peer-review ska listas separat. Abstract ska inte ingå i publikationsförteckningen.)
 • Förteckning över 10 utvalda arbeten samt 3 exemplar av dessa. (Sökande skall vara beredd att på anmodan, och med kort varsel, tillställa GIH övriga skrifter ur förteckningen över vetenskapliga arbeten.)
 • Dokumentation av meriter som handledare, pågående och avslutade handledarskap (antingen bifogas de avhandlingar för vilka den sökande varit handledare, eller en förteckning över de arbeten som ingår i respektive avhandling samt kopia av Acknowledgement för varje åberopat handledarskap). Namnen på doktoranderna ska uppges och datum för deras disputationer. Huvudhandledar- respektive handledarskap ska tydligt framgå av redovisningen.
 • Förteckning över de forskningsanslag, inklusive kliniska anslag, som den sökande erhållit i konkurrens under de senaste fem åren, redovisade årsvis med belopp och uppgift om anslagsgivare samt vem som är/var huvudman för anslaget.
 • Vetenskaplig självdeklaration vari den sökande kort beskriver genomförda vetenskapliga projekt och forskningsplaner för de närmast kommande åren. Det ska tydligt framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandes mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
 • Redovisning av pedagogiska meriter varav ska framgå den sökandes förmåga att initiera, utveckla och genomföra nya undervisningsmoment, kurser och undervisningsmetoder. Särskilt ska sådana meriter vad gäller forskarutbildningskurser framhållas.
 • Redogörelse för den sökandes administrativa meriter.
 • Redogörelse för den sökandes erfarenheter och meriter vad gäller den så kallade tredje uppgiften.
 • Avskrifter av de betyg och övriga handlingar som den sökande åberopar (skall vara vidimerade).

GIH kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför vid eventuell senare anmodan kunna lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet, liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. ledar- och samarbetsförmåga.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av Rektor Karin Henriksson-Larsén, tel 08‑402 22 06 samt av professor Kent Sahlin tel 08-402 22 41

Fackliga företrädare är Lars Pihl, SACO-S, tel 08-402 22 51, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08- 16 14 57

Ansökan

Ansökan märkt med diarienr. 14-602/11 skall ställas till rektor vid GIH och vara inkommen till Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm, fax 08-402 22 80, e-post registrator@gih.se senast den 16 januari 2012. Evt kompletterande handlingar skall ha inkommit till registrator senast den 23 januari 2012.

Om ansökan skickas per fax eller e-post ska den kompletteras med originalhandlingar, inklusive signerad ansökan, inom en vecka från ansökningstidens utgång.