Professor i folkhälsa inriktning fysisk aktivitet

ANSLAG

Anslås 2011-04-06

Nedtas 2011-04-27

Dnr 14-245/10

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I FOLKHÄLSA INRIKTNING FYSISK AKTIVITET VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN FÖRENAD MED ANSTÄLLNING SOM SPECIALISTLÄKARE/ÖVERLÄKARE VID KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Rektor Karin Henriksson-Larsén har den 6 april 2011 beslutat att anställa Mats Börjesson som professor i folkhälsa inriktning fysisk aktivitet fr o m den 1 september 2011. Anställningen avser en tillsvidareanställning och är en kombinationsanställning mellan Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska universitetssjukhuset.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av professor i folkhälsa inriktning fysisk aktivitet vid Gymnastik- och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 27 april 2011, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 6 april 2011

Ann-Charlotte Jensen

Personalavdelningen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området Idrott, fysisk aktivitet och hälsa med traditioner som sträcker sig bakåt till 1813. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ett 100-tal anställda och cirka 600 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan ledigförklarar härmed en anställning som

Professor i folkhälsa inriktning i fysisk aktivitet förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset 

med placering vid institutionen för Idrotts- och hälsovetenskap, GIH, samt vid vederbörlig klinisk institution vid Karolinska universitetssjukhuset.

Bakgrund 

GIH:s styrelse har beslutat att stärka kunskapsområdet Folkhälsa inriktning fysisk aktivitet genom att stötta inrättandet av en professur. Satsningen bygger på tre utgångspunkter, nämligen att GIH ska:

 • öka sitt aktiva deltagande i samhällets arbete kring idrott, fysisk aktivitet och hälsa regionalt, nationellt och internationellt,
 • konsolidera sin miljö för forskarutbildning inom området Idrott, fysisk aktivitet och hälsa, samt 
 • utveckla och kvalitetssäkra sin forskning och utbildning kring fysisk aktivitet och hälsa.

I och med att tjänsten förenas med en anställning som specialistläkare/överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset ges den en nödvändig klinisk koppling.

 • Ämnesbeskrivning 

 • Folkhälsa inriktning fysisk aktivitet omfattar frågor om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande samt för primärprevention och sekundärprevention av olika sjukdomstillstånd. Här utgör studier av fysisk aktivitet på recept (FaR) en viktig del.  
 • Arbetsuppgifter

 • Vid GIH är folkhälsa inriktning fysisk aktivitet ett viktigt kunskapsområde, såväl forskningsmässigt som utbildningsmässigt.  
 • I arbetsuppgifterna ingår främst forskning och forskarutbildning inom forskningsfältet folkhälsa inriktning fysisk aktivitet, inklusive FaR. Även utbildning på grund- och avancerad nivå ingår i arbetsuppgifterna. Innehavaren förväntas även utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en professur, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt ämnesrepresentation nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma, inklusive att vara medicinskt ansvarig för den humanbiologiska forskningen vid GIH. 
 • Behörighetskrav 

 • Behörig att anställas som professor är enligt högskoleförordningen 4 kap 5 § den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.  
 •  
 • Ett ytterligare behörighetskrav för denna anställning är att den sökande skall vara legitimerad läkare med specialistexamen inom relevant specialitet och klinisk erfarenhet inom ämnesområdet Folkhälsa, inriktning fysisk aktiviteti bred bemärkelse.  
 • Bedömningsgrunder 

 • Vid urval bland behöriga sökande kommer lika stor omsorg att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten (HF 4 kap). Även administrativa meriter tillmäts betydelse. Vid tillsättningen kommer vetenskaplig skicklighet att viktas högst, följt av pedagogisk skicklighet som i sin tur följs av övriga meriter. Samtliga bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.  
 • 1. Vetenskaplig skicklighet

 • Punkterna a-h är listade utan inbördes rangordning. 
 •  
 • a. ledande i landet och internationellt erkänd inom området för anställningen, d v s dokumenterad skicklighet inom folkhälsa/sjukdomsprevention med tydlig anknytning till fysisk aktivitet,
 • b. självständiga forskningsinsatser i betydande grad överstigande vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt (ex. inbjudna föredrag, gransknings- och opponentuppdrag av icke ringa omfattning),
 • c. vetenskapliga publikationer av hög kvalitet i internationella tidskrifter med peer-review och/eller i andra ansedda vetenskapliga publikationer inom aktuellt ämnesområde,
 • d. byggt upp en forskningsverksamhet, innefattande bl. a. doktorander,
 • e. förmåga att erhålla egna forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens från forskningsråd, stiftelser, näringsliv, etc.,
 • f. internationellt forskningssamarbete,
 • g. huvudhandledarskap för minst två forskarstuderande, som avlagt doktorsexamen, d.v.s. självständigt medverkat vid initiering av forskningsprojektet samt aktivt ha arbetat med handledning både i forskarutbildningskurser och i själva forskningsarbetet,
 • h. dokumenterad pågående doktorandhandledning och forskningsverksamhet.  
 • 2. Pedagogisk skicklighet

 • Punkterna a-f är listade utan inbördes rangordning. 
 •  
 • a. genomgången formell pedagogisk utbildning motsvarande den som fordras för docentkompetens vid Karolinska Institutet,
 • b. pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå av hög kvalitet och betydande omfattning och dokumenterad såväl kvalitativt som kvantitativt,
 • c. självständigt ansvar för kurs eller kursmoment, samt utveckling av undervisning inom grundutbildning och helst även forskarutbildning,
 • d. pedagogisk skicklighet avseende planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination på högskolenivå,
 • e. erfarenhet av att handleda doktorander,
 • f. erfarenhet av individuell handledning utöver doktorandhandledning, t.ex. handledning av examensarbeten.  
 • 3. Övriga meriter

 • Punkterna a-d är listade utan inbördes rangordning. 
 •  
 • a. administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och arbetsuppgifter,
 • b. samarbetsförmåga,
 • c. skicklighet i att leda projekt samt att utveckla och leda verksamhet och personal,
 • d. förmåga att samverka med det omgivandet samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 •  
 • GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.  
 • Ansökningsförfarande 

 • Ansökan skall innefatta följande handlingar i nedanstående ordning och ordnade i 5 identiska buntar:
 •  
 • En kortfattad redogörelse för den sökandes motiv för att söka tjänsten och ambitioner med framtida verksamhet inom tjänstens ram.
 • Ett övergripande CV.
 • Fullständig publikationslista. (Artiklar i tidskrifter med peer-review ska listas separat. Abstrakt ska inte ingå i publikationsförteckningen.)
 • Förteckning över och kopior av 10 utvalda arbeten samt exemplar av dessa. (Sökande skall vara beredd att på anmodan, och med kort varsel, tillställa GIH övriga skrifter ur förteckningen över vetenskapliga arbeten.)
 • Dokumentation av meriter som handledare, pågående och avslutade handledarskap (antingen bifogas de avhandlingar för vilka den sökande varit handledare, eller en förteckning över de arbeten som ingår i respektive avhandling samt kopia av Acknowledgement för varje åberopat handledarskap). Namnen på doktoranderna ska uppges och datum för deras disputationer. Huvud- respektive bihandledarskap ska tydligt framgå av redovisningen.
 • Förteckning över de forskningsanslag, inklusive kliniska anslag, som den sökande erhållit i konkurrens under de senaste fem åren, redovisade årsvis med belopp och uppgift om anslagsgivare samt vem som är/var huvudman för anslaget.
 • Vetenskaplig självdeklaration vari den sökande kort beskriver genomförda vetenskapliga projekt och forskningsplaner för de närmast kommande åren. Det ska tydligt framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandes mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet. 
 • Redovisning av pedagogiska meriter varav ska framgå den sökandes förmåga att initiera, utveckla och genomföra nya undervisningsmoment, kurser och undervisningsmetoder. Särskilt ska sådana meriter vad gäller forskarutbildningskurser framhållas.
 • Redogörelse för den sökandes administrativa meriter.
 • Redogörelse för den sökandes erfarenheter och meriter vad gäller den så kallade tredje uppgiften.
 • Avskrifter av de betyg och övriga handlingar som den sökande åberopar (skall vara vidimerade). 

GIH kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför vid eventuell senare anmodan kunna lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet, liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. ledar- och samarbetsförmåga.

Varaktighet/Arbetstid 

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse.  

Lön 

Individuell lönesättning tillämpas.  

Upplysningar 

Upplysningar om anställningen lämnas av Rektor Karin Henriksson-Larsén, tel 08 402 22 06 samt av Dekanus Alf Thorstensson, tel 08-402 22 46.  

Fackliga företrädare är Lars Pihl, SACO-S, tel 08-402 22 51, Elisabeth Feldt, OFR/S, tel 08- 402 22 62.  

Ansökan 

Ansökan märkt med diarienr. 14-245/10 skall ställas till Rektor vid GIH och vara inkommen till Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm, fax 08-402 22 80, e-post Registrator@gih.se senast den 1 juni 2010.  

Om ansökan skickas per fax eller e-post ska den kompletteras med originalhandlingar, inklusive signerad ansökan, inom en vecka från ansökningstidens utgång.