Postdoktor i idrottsvetenskap - inriktning muskelfysiologi och kolhydratmetabolism (100%)

ANSLAG

Anslås 2019-08-0 I
Nedtas 2019-08-23
Dnr GIH 2019 / 153

Angående anställning som Postdoktor i idrottsvetenskap - inriktning muskelfysiologi och kolhydratmetabolism (100%)

Rektor har den 15 juli 2019 beslutat att anställa Sarah Blackwood som postdoktor under perioden 15 juli 2019- 25 juni 2021.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av postdoktor vid Gymnastik och idrottshögsko lan ska ll göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämna s till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilk et beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 22 august i 2019 , dvs tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstav la, annars kan överklagandet inte pröva s.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den I augusti 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.