Post-docs in Sport Sciences

ANSLAG

Anslås 2011-14-14

Nedtas 2011-12-06

Dnr 14-315/11

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING SOM POSTDOKTOR I IDROTTSVETENSKAP VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)

Rektor Karin Henriksson-Larsén har den 14 november 2011 beslutat att anställa Erik Backman som postdoktor i idrottsvetenskap på heltid fr.o.m. den 13 februari 2012, tillsvidare dock längst t.o.m. den 12 februari 2013. Anställningsgrund: kollektivavtal avseende anställning av postdoktor slutet mellan den 4 september 2008 mellan Arbetsgivarverket, OFR, SACO och SEKO.

Hur man överklagar

 Den som vill överklaga beslutet om anställning av postdoktor i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 6 december 2011, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 Stockholm den 14 november 2011

Jenny Almqvist

Forskningshandläggare

ANSLAG

Anslås 2011-10-31

Nedtas 2011-11-21

Dnr 14-315/11

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING SOM POSTDOKTOR I IDROTTSVETENSKAP VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)

Rektor Karin Henriksson-Larsén har den 31 oktober 2011 beslutat att anställa Mikael Mattsson som postdoktor i idrottsvetenskap på heltid fr.o.m. den 1 november 2011, tillsvidare dock längst t.o.m. den 31 oktober 2012 . Anställningsgrund: kollektivavtal avseende anställning av postdoktor slutet mellan den 4 september 2008 mellan Arbetsgivarverket, OFR, SACO och SEKO.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av postdoktor i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 21 november 2011, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 31 oktober 2011

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen 

Läs annonsen på svenska

The Swedish School of Sport and HealthSciences (GIH), situated next to Stockholm Stadium, is Sweden’s leading knowledge centre for sport, physical activity and health. Physical education teachers, coaches and health educators are trained here. GIH also conducts high-quality research in the field of sport, physical activity and health, often in close cooperation with the sports movement,public and private stakeholders within the field, as well as with Swedish and international universities and university colleges. 


The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH) invites applications for

Two post-doctoral positions in Sports Sciences

The purpose of these positions is to strengthen existing research at GIH in the context of one of the three different research areas: physical activity and health, culture and learning, performance and training. Each position is temporary for 12 months full-time.

Description of the work/duties

These post-doctoral positions provide the opportunity for research in close collaboration with researchers at GIH. Information about our current research projects and research groups is available at www.gih.se if you use the Translate-function in the left topmenu.

Required qualifications

The applicant must hold a PhD completed within three years before the deadline of the application. Even candidates graduated earlier can be eligible if special motives exist such as documented absence due to illness, military service, maternal leave, work for trade unions or student organizations and other similar circumstances. A total of two years can be accounted for provided proper documentation is presented.

Assessment criteria

The following assessment criteria have been established for these positions:

 • Documented scientific merits in sports science within the specific research area, particularly as demonstrated by scientific publications and research fundings obtained in competition.
 • Quality of planned research activities and how the research can strengthen current research at GIH.
 • Demonstrated good interpersonal skills and personal suitability for the position.

Weighing the assessment criteria

Special and equal weigh will be given to academic skills and planned research activities when weighing the different assessment criteria.

Time period

The two positions are temporary employments, full-time for 12 months.

Application requirements

 • Applicants are required to submit the following documents:
 • CV with documentation of education, work and scientific experience, educational and administrative qualifications.
 • Short summary of scientific and other activities.
 • List of scientific publications where 10 publications primarily referred to should be marked.
 • The selected 10 publications, numbered according to the publication list, must be provided in electronic form (PDF). If the work is extensive (over 30 pages) or in book form, three copies should be sent by mail.
 • Research plan (maximum 5 pages) and a description of how the project connects with and can strengthen existing research at GIH.
 • Document to verify that the research plan is supported by a research team at GIH.
 • List of reference persons.

Applications are welcome in Swedish or English.

GIH promotes diversity and equal opportunities in all employment categories. We therefore welcome applicants with diverse backgrounds and experiences.

Salary

According to the agreement.

Information

Information can be obtained by Handling Officer Jenny Almqvist, phone 08-402 22 54 and Professor Kent Sahlin, phone 08-402 22 41.

Union representatives are:

 • Lars Pihl, SACO-S, phone 08-402 22 51,
 • Marjan Pontén, OFR/S, phone 08-16 14 57.

Applications

Last date for applications is June 16, 2011. All documents, which are referred to in the application, should be registered at GIH no later than June 23, 2011. Applications should be marked with Dnr 14-315/11 and addressed to registrator@gih.se

Post address:

Registrator GIH, Box 5626, SE 114 86 Stockholm, Sweden


Postdoktorer

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ett 100-tal anställda och cirka 800 studenter. 2011 startar GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

GIH söker två postdoktorer i idrottsvetenskap

Anställningarna utlyses med syftet att berika befintlig forskning vid GIH inom ramarna för någon av GIH:s tre olika forskningsinriktningar: fysisk aktivitet och hälsa, kultur och lärande eller prestation och träning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar forskning med nära relation till något av GIH:s aktuella forskningsprojekt. För mer information om våra pågående forskningsprojekt och forskningsgrupper hänvisar vi till www.gih.se.

Behörighetskrav/kvalifikationer

Doktorsexamen inom relevant område eller motsvarande utländsk examen, avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet p.g.a., tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Totalt kan avräknas upp till två år för ovanstående efter uppvisande av intyg.

Bedömningsgrunder

För dessa anställningar har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet idrottsvetenskap med för anställningen relevant inriktning. Särskild vikt läggs vid vetenskaplig publicering samt beviljade forskningsmedel sökta i konkurrens.
 • Planerad forskningsverksamhet där det skall framgå på vilket sätt forskningen kommer att förstärka befintliga forskningsmiljöer vid GIH.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen.

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Vid bedömningen kommer särskild och lika vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet samt planerad forskningsverksamhet.

Varaktighet/Arbetstid

De två anställningarna är visstidsanställningar på heltid under 12 månader.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • CV innehållande sammanställning av utbildningar, anställningar samt vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter.
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och övrig verksamhet.
 • Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökanden skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
 • De arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, skall bifogas ansökan. I de fall arbetet är av omfattande karaktär (över 30 sidor) eller i bokform skall de skickas i 3 exemplar med vanlig postgång.
 • Forskningsplan (max 5 sidor) samt beskrivning av hur projektet knyter an till och berikar befintliga forskningsmiljöer vid GIH.
 • Dokument som styrker att forskningsplanen är förankrad hos en eller flera forskargrupper vid GIH.
 • Lista på referenspersoner.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Lön

Enligt överenskommelse.

Upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av forskningshandläggare Jenny Almqvist, 08-402 22 54 samt av professor Kent Sahlin, 08-402 22 41

Lars Pihl (SACO-S) 08-402 22 51, Marjan Pontén, (OFR/S) 08-16 14 57

Ansökan

Ansökan skall vara inkommen till GIH senast den 16 juni 2011. Kompletteringar skall vara GIH tillhanda senast den 23 juni, 2011. Ansökan märkt med Dnr 14-315/11 skall ställas till registrator@gih.se eller

Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm