Projektassistent

ANSLAG

Anslås 2018-07-03
Nedtas 2018-07-25
Dnr GIH 2018/295

Angående anställning som projektassistent

Prefekt har den 2 juli 2018 beslutat att anställa Vladimir Savecs som projektassistent under perioden 1 augusti 2018 – 31 december 2018.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 26 juli 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 3 juli 2018

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.