Lots vid Friskvårdslotsmottagningen

ANSLAG

Anslås: 22 augusti
Nedtas: 12 september
Dnr GIH 2017/283

Angående tillsättning av Projektassistent för FaR-lotsmottagningen.

Prefekt Suzanne Lundvall har beslutat att anställa Madelene Wändesjö som projektassistent på en timanställning fr.o.m. den 24 augusti 2017 t.o.m 23 februari 2018.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 13 september 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 22 augusti

Susanne Löthman

 • HR-administratör

 

 • Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Lots vid Friskvårdslotsmottagningen (10 %)

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.

Ämnesbeskrivning

År 2015 inrättades en Friskvårdslotsmottagning på GIH. Den erbjuder friskvårdslotsning för personer som fått ett FaR (Fysisk aktivitet på recept) utskrivet av sin vårdgivare. Lotsningen sker utanför hälso- och sjukvårdens ram och utförs på höstterminen av hälsopedagogstudenter vid GIH, som en verklighetsnära verksamhetsförlagd utbildning. På vårterminen bemannas mottagningen av redan examinerade och erfarna hälsopedagoger. Mer information om Friskvårdslotsmottagningen finns på www.gih.se/lotsmottagningen.

Arbetsuppgifter

Att verka som handledarlots för studenter åk 3 som bemannar Friskvårdslotsmottagningen på GIH under sin utbildning. I arbetsuppgifterna ingår att ta emot och de FaR-recept som kommer in, och sedan handleda studenterna som ska expediera recepten. Expedieringen innebär att kontakta personen som fått FaR för att påbörja och sedan genomföra hela lotsningsprocessen, vilken innebär ett baslinjesamtal, tre uppföljningssamtal och återkoppling till förskrivaren. I anställningen ingår även de administrativa moment som lotsningsprocessen kräver.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som projektassistent på denna tjänst är den som har:

 • tidigare erfarenhet av att arbeta praktiskt och kunna de ingående momenten på Friskvårdslotsmottagningen på GIH,
 • har läst Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet 90 hp.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid skicklighet och erfarenhet av lotsning vid Friskvårdslotsmottagningen på GIH.
 • Mycket stor vikt läggs vid förmågan att möta FaR personerna vid lotsmottagningen på ett professionellt sätt.
 • Stor vikt läggs vid kunskap och erfarenhet av samtalsmetodik och beteendeförändring hos vuxna.
 • Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom ansvarstagande och engagemang.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV).
 • Kortfattad skriftlig redogörelse om erfarenhet av arbete vid Friskvårdslotsmottagningen eller motsvarande.
 • Lista på referenspersoner.

Ovanstående ska kunna intygas vid anmodan.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning motsvarande tio procent av heltid i sex månader, med start så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av enhetschef Eva Andersson tel: 0739 – 46 00 34.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings­kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/283 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 16/7 2017.