Lots vid Friskvårdslotsmottagningen (10 %)

ANSLAG

Anslås: 28 februari

Nedtas: 22 mars

Dnr GIH 2017/46

Tillsättning av Projektassistent för FaR-lotsmottagningen.

Prefekt Suzanne Lundvall har beslutat att anställa Madelene Wändesjö som projektassistent på en timanställning fr.o.m. den 24 februari 2017 t.o.m. 23 augusti 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 21 mars 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 28 februari 2016

Susanne Löthman

HR-administratör


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Lots vid Friskvårdslotsmottagningen på GIH (10 %)

För närvarande med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.

Ämnesbeskrivning

År 2015 inrättades en Friskvårdslotsmottagning på Gymnastik- och Idrottshögskolan. Den erbjuder friskvårdslotsning för personer som fått ett FaR (Fysisk aktivitet på recept) utskrivet av sin vårdgivare. Lotsningen sker utanför hälso- och sjukvårdens ram och utförs på höstterminen av hälsopedagogstudenter vid GIH, som en verklighetsnära verksamhetsförlagd utbildning. På vårterminen bemannas mottagningen istället av redan examinerade och erfarna hälsopedagoger. Mer information om Friskvårdslotsmottagningen finns på www.gih.se/lotsmottagningen.

Arbetsuppgifter

Att verka som lots på Friskvårdslotsmottagningen på GIH. I arbetsuppgifterna ingår att ta emot och behandla de FaR recept som kommer in. Kontakta FaR person för att påbörja och sedan genomföra hela lotsningsprocessen, vilken innebär ett baslinjesamtal, tre uppföljningssamtal samt återkoppling till förskrivaren. I anställningen ingår även de administrativa moment som lotsningsprocessen kräver.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som projektassistent på denna tjänst är den som har:

 • tidigare erfarenhet av lotsning vid Friskvårdslotsmottagning eller motsvarande erfarenhet,
 • har läst Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet 90 hp.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid skicklighet och erfarenhet av lotsning vid Friskvårdslotsmottagningen, eller motsvarande erfarenhet.
 • Mycket stor vikt läggs vid förmågan att möta FaR personerna vid lotsmottagningen på ett professionellt sätt.
 • Stor vikt läggs vid kunskap och erfarenhet av samtalsmetodik och beteendeförändring hos vuxna.
 • Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom ansvarstagande och engagemang.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV)
 • Kortfattad skriftlig redogörelse om erfarenhet av arbete vid Friskvårdslotsmottagningen eller motsvarande.
 • Lista på referenspersoner

Ovanstående ska kunna intygas vid anmodan.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning motsvarande 10 % av heltid i 6 månader, med start så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av enhetschef Eva Andersson 0739 – 46 00 34.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01.

Fackliga företrädare är Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802 samt Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings­kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan

Ansökan märkt med Dnr GIH 2016/46 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 21/2 2017.