Lektor i idrottsvetenskap inriktning träningslära och fysiologi (100%)

ANSLAG

Anslås: 2018-09-25
Nedtas: 2018-10-17
Dnr GIH 2018/162

Tillsättning av medarbetare som Lektor inriktning träningslära och fysiologi

Rektor har beslutat att anställa Helena Andersson på en tillsvidareanställning som lektor med inriktning träningslära och fysiologi från och med 2018-11-01.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast 16 oktober 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 25 september 2018

Kimmy Tran Ho

HR-administratör


 

- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Lektor i idrottsvetenskap inriktning träningslära och fysiologi (100%)

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. GIH är ett mindre lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikationsvägar. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet och nytänkande. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap och forskningen vid GIH är organisatoriskt indelad i huvudinriktningarna fysisk aktivitet och hälsa, prestation och träning och kultur och lärande. Den aktuella tjänsten utgår från ett humanbiologiskt perspektiv med inriktning mot prestation och träning inom tävlingsidrott.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom undervisning och forskning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå samt efter uppnådd docentkompetens, handledning inom forskarutbildning. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grundnivå och avancerad nivå. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationellt och internationell ämnesrepresentation förekomma.

Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, fristående kurser, forskarutbildningskurser och uppdragsutbildningar vid GIH. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

I arbetsuppgifterna ingår även att använda olika test- och analysmetoder för lagidrotter, medverka inom ämnesutveckling inom idrottslära, att knyta an till teori och forskningsläge samt på ett enkelt sätt belysa kopplingen mellan teori och praktik inom tävlingsidrott.

Samverkan med idrottsrörelsen utgör även en viktig del.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område,
 • visat pedagogisk skicklighet.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom idrottsvetenskap med en fysiologisk inriktning mot träning och prestation inom lagidrotter på elitnivå,
 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom träningslära och fysiologi för prestationsutveckling inom lagidrotter på elitnivå,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att utveckla undervisning inom idrottsvetenskap inriktning träningslära och fysiologi,
 • vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning i forskningsmetodik på högskola/universitet,
 • vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och ämnesutveckling inom idrottslära, särskilt bollspel,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad kunskap om match- och prestationsanalyser för lagidrotter på elitnivå,
 • vikt läggs vid dokumenterad förmåga att kunna integrera teori och praktik inom idrottsvetenskap,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt,
 • stor vikt fästs vid att vidhålla ett långsiktigt engagemang, att ta ett eget ansvar
 • vikt fästs vid en administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgift­er som ingår i anställningen,
 • vikt läggs vid dokumenterad god förmåga till kunskapsspridning och att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete,
 • vikt läggs vid en god förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställning är en tillsvidareanställning motsvarande 100 %, med planerat startdatum den 13 augusti 2018 eller enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Hans Rosdahl tel. 0707608730 eller prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativameriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning av vetenskapliga och pedagogiska publikationer,
 • sökanden ska skicka in högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand
 • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/162 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 26 april 2018.