Lektor i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära (100%)

ANSLAG

Anslås: 2018-11-07
Nedtas: 2018-11-29
Dnr GIH 2018/161

Tillsättning av medarbetare som Lektor i idrottsvetenskap inriktning rörelselära (100%)

Rektor har beslutat att anställa Anna Bjerkefors på en tillsvidareanställning som lektor med inriktning rörelselära från och med 2019-01-01.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast 28 november 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 7 november 2018

Kimmy Tran Ho

HR-administratör


 

ANSLAG

Anslås: 2018-11-07
Nedtas: 2018-11-29
Dnr GIH 2018/161

Tillsättning av medarbetare som Lektor i idrottsvetenskap inriktning rörelselära (100%)

Rektor har beslutat att anställa Lina Lundgren på en provanställning som lektor med inriktning rörelselära från och med 2019-02-01.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast 28 november 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 7 november 2018

Kimmy Tran Ho

HR-administratör


 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Lektor i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära (100%) 

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. På GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten.

GIH är ett mindre lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikationsvägar. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet och nytänkande. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV). Den aktuella tjänsten utgår från ett humanbiologiskt perspektiv och ligger inom inriktningen Rörelselära (biomekanik och motorisk kontroll

Anställningen som lektor i idrottsvetenskap med inriktning rörelselära har ett fokus mot forskning och undervisning i biomekanik och motorisk kontroll för individuell prestation, inklusive för personer med funktionsvariation. Tjänsten inbegriper även handledning och forskningsmetodik. I ämnesområdet ingår speciellt att kunna integrera och använda kunskaper för att hantera komplexa frågeställningar inom biomekanik och motorisk kontroll för idrotts- och vardagsrörelser hos olika målgrupper. Undervisningen med dess forskningsanknytning omfattar olika temaområden såsom grundläggande teori om biomekanik, mät- och analysmetoder och tillämpning av resultat.

Här ingår även grundläggande teori inom motorisk kontroll av viljemässiga rörelser vid prestation och träning samt mätmetoder som exempelvis kinematik, kinetik, EMG och styrkemätning. I tjänsten ingår det att kunna knyta an till teori och forskningsläge, kunna använda olika test- och analysmetoder inom rörelselära samt på ett enkelt sätt kunna visa på och belysa kopplingen mellan teori och praktik inom idrott och fysisk aktivitet. Samarbete med idrottsrörelsen utgör även en viktig del.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom undervisning och forskning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå samt handledning inom forskarutbildning. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grundnivå och avanceradnivå. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationellt och internationell ämnesrepresentation förekomma.

Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, fristående kurser, forskarutbildningskurser och uppdragsutbildningar vid GIH. I grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska och på avancerad nivå sker den stundtals på engelska.

Innehavaren av anställningen förväntas delta i såväl nationella som internationella forskningsprojekt inom ämnet idrottsvetenskap.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område,
 • visad pedagogisk skicklighet

Samtliga läraranställningar vid GIH förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts

 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom rörelselära (biomekanik och motorisk kontroll) och idrottsvetenskaplig forskning med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet,
 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom idrottsvetenskap med inriktning mot rörelselära där även aspekter kring funktionsvariation kan ingå samt forskningsmetodik
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse av undervisning inom rörelselära och forskningsmetodik,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att kunna integrera teori och praktik inom idrottsvetenskap avseende betydelsen av förutsättningar för fysisk aktivitet för olika målgrupper,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt,
 • stor vikt läggs vid förmåga till långsiktigt engagemang och att ta eget ansvar,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • vikt läggs vid dokumenterad förmåga av kunskapsspridning och att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden är motsvarande 100% av heltid. Vid anställningen tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av Eva Andersson tel.

0739 – 46 00 34 eller prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01.

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, eventuella vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska högst 10 skrifter åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan elektroniskt,
 • förslag på minst två referenspersoner.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/161 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 26 april 2018.