Lektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (100%)

ANSLAG

Anslås: 2018-04-04
Nedtas: 2017-04-25
Dnr: GIH 2018/532
Dnr: GIH 2018/533

Angående tjänsten som Lektor och tjänsten som biträdande lektor.

Rektor har den 27 mars 2018 beslutat att avbryta anställningsförfarandet till rubricerade befattningar.

En myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas enligt Anställningsförordningen § 21.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor efter föredragning av prefekt Suzanne Lundvall.

Stockholm den 4 april 2018

Susanne Löthman

HR-administratör


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Lektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (100%)

med placering vid Enheten för kultur och lärande

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Idrottslära är den utövande och praktiska idrotten med fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska och estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva praktiknära idrottsvetenskaplig forskning.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslärans olika rörelsekulturer med särskilt fokus på bollaktiviteter i lekar och spel, friluftsliv inklusive simning i skiftande miljöer och under olika årstider. Därtill kan handledning på grund och avancerad nivå ingå samt undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Till undervisning räknas även kursadministration.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har

 • har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
 • avlagt lärarexamen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt varit verksam som lärare i barn- och ungdomsskolan i minst tre år.

Samtliga läraranställningar vid GIH förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning med relevans för ämnesområdet, idrottsvetenskap, inriktning idrottslära på högskola/universitet
 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet med inriktning mot praktiknära idrottsvetenskaplig forskning, eller motsvarande, med relevans för ämnesområdet,
 • stor vikt läggs vid djupa och breda kunskaper inom ämnesområdet idrottsvetenskap med inriktning mot yngre åldrar,
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställning är en tillsvidare anställning motsvarande 100 %, med planerat startdatum den 13/8 2018 eller efter överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av prefekt Suzanne Lundvall 08-120 538 36 och enhetschef Marie Nyberg 08 – 120 537 68
Fackliga företrädare: Anna Ekenberg, SACO-S, tel 08-120 538 02, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-120 538 17.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan.
 • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/533 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 20 februari 2018.