Lektor i idrott, inriktning idrottspedagogik

ANSLAG

Anslås 2012-06-29

Nedtas 2012-07-23

Dnr 14-120/12

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING SOM LEKTOR I IDROTT, INRIKTNING IDROTTSPEDAGOGOK VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Rektor Karin Henriksson-Larsén har den 29 juni 2012 beslutat att anställa Åsa Bäckström som lektor i idrott, inriktning idrottspedagogik fr. o. m den 1 januari 2013. Anställningen avser en tillsvidareanställning.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av lektor i idrott, inriktning idrottspedagogik vid Gymnastik- och idrottshögskolan skall göra det skriftligt. 

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 23 juli 2012, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 29 juni 2012

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ett 100-tal anställda och cirka 800 studenter. GIH startade egen forskarutbildning 2011 i Idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

GIH söker lektor i idrott, inriktning idrottspedagogik

med placering vid enheten för prestation och träning.

Ämnesbeskrivning

Idrott inriktning idrottspedagogik behandlar frågor kring socialisation och lärande i idrott i vid mening. Frågor kring tillgänglighet till idrott och kunskaper om idrottsrörelsens organisation samt jämställdhet, mångfald och medbestämmande inom olika idrottsverksamheter är centrala.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå samt forskning inom ämnet Idrott, inriktning idrottspedagogik. Därtill kommer undervisning i forskningsmetodik och handledning av självständiga arbeten. Till undervisning räknas kursutveckling, kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisning på forskarnivå kan komma att ingå.

Innehavaren av anställningen förväntas även utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt ämnesrepresentation nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen inom Idrott/Idrottsvetenskap, inriktning idrottspedagogik alternativt pedagogik, inriktning idrott, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesbeskrivning och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen samt
 • visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom, eller med klar relevans för, ämnesområdet Idrott/idrottsvetenskap, inriktning idrottspedagogik. Särskild vikt läggs vid vetenskapliga publikationer samt tilldelning av forskningsmedel sökta i konkurrens.
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning, utveckling och förnyelse inom, eller med klar relevans för, ämnesområdet Idrott/idrottsvetenskap, inriktning idrottspedagogik på högskola/universitet.
 • dokumenterad vetenskaplig verksamhet utöver doktorsavhandling
 • djupa och breda kunskaper inom ämnesområdet idrott/idrottsvetenskap, inriktning idrottspedagogik
 • dokumenterad högskolepedagogisk utbildning
 • ­dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället, såväl arbetsliv inklusive utbildningsväsende, som andra universitet och högskolor, både nationellt och internationellt.
 • dokumenterad förmåga att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.
 • dokumenterad god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen
 • dokumenterad administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • dokumenterad förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskola/universitet.

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna 

Vid urval bland behöriga sökande kommer lika stor omsorg att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Även personlig lämplighet, administrativa och samverkansmässiga meriter tillmäts betydelse.

Vid tillsättningen kommer vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet för anställningen att viktas högst, följt av övriga meriter. Samtliga bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

Ansökningsförfarande:

 Handlingar som skickas i pappersform ska inges i fem likalydande exemplar och material som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. (Observera att dokument av större omfattning eller böcker alltid ska inges i fem exemplar i pappersform.) Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV).
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandens mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
 • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökanden skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
 • De arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, skall skickas med.
 • Lista på referenspersoner.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse.


Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av prefekt Pia Lundquist Wanneberg, 08‑402 22 11 samt av personalhandläggare Ann-Sofi Grapengiesser 08-402 22 47

Ansökan

Fackliga företrädare är Lars Pihl, SACO-S, tel 08-402 22 51, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-16 14 57. 

Ansökan märkt med Ref nr 14-120/12 ska ställas till registrator@gih.se eller Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm och vara inkommen till GIH senast den 10 april 2012.